Job Opportunities

Business Counsultant - CNX - (1 Position) Urgent

Location : Chiang Mai

Job PurPose

สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับตัวแทนจำหน่ายและหน่วยงานทางด้านการท่องเที่ยว เพื่อให้ได้ยอดขายตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนด

Major Challenges

สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับเอเยนต์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางด้านการท่องเที่ยว เพื่อให้ได้ยอดขายตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนด

Prerequisite

 • Education :
  ปริญญาตรี
 • Job Experience : -
 • License : -
 • Basic skills :
  - ภาษาอังกฤษ Speaking , Writing, Reading ในระดับดี\\\\ - ความสามารถทางด้าน Computer โดยเฉพาะโปรแกรม MS Office
 • Other qualification - if any :
  - มีความรักในงานบริการ\\\\ - สามารถทำงานเป็น Team Work ได้ดี\\\\ - มีทักษะในการเจรจาต่อรอง\\\\ - มีความเป็นผู้นำ\\\\ - สามารถเดินทางทั้งในประเทศและต่างประเทศได้\\\\ - สามารถขับรถยนต์และมีใบขับขี่รถยนต์\\\\ - มีบุคลิกภาพที่ดี\\\\ - สามารถทำงานล่วงเวลา หรือนอกเหนือวันทำงานได้

Qualifications in Execution of Work

 • Knowledge & Skill :
  ความสามารถทางด้านระบบสำรองที่นั่ง (Sabre)
 • License : -

Key Accountabilities

 • สร้างความสัมพันธ์อันดี กับตัวแทนจำหน่ายและหน่วยงานด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่ เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย และยอดขายตามที่บริษัทกำหนด
 • จัดทำแผนการเยี่ยม และออกเยี่ยมตัวแทนจำหน่าย ให้ได้จำนวนตามที่กำหนด
 • พิจารณาและอนุมัติบัตรโดยสารลดราคาให้แก่เจ้าหน้าที่ตัวแทนจำหน่าย ตามข้อกำหนดของบริษัท
 • พิจารณาและอนุมัติยกเว้น หรือลดหย่อนการเก็บค่าธรรมเนียม การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของบัตรโดยสารให้แก่ตัวแทนจำหน่าย ตามข้อกำหนดของบริษัท
 • พิจารณาและอนุมัติการเพิ่มน้ำหนักสัมภาระให้แก่ตัวแทนจำหน่ายที่มีการร้องขอ
 • พิจารณาและอนุมัติการทำ VIP Treatment ให้กับตัวแทนจำหน่าย ตามข้อกำหนดของบริษัท
 • พิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินค่าเลี้ยงรับรอง และค่าของที่ระลึกแก่ตัวแทนจำหน่าย ตามวงเงินที่บริษัทกำหนด
 • จัดทำข้อมูลลูกค้า และมีการปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัยอยู่เสมอ
 • จัดทำรายงานการขายและการตลาด รวมทั้งจัดทำรายงานข้อมูลการออกเยี่ยมตัวแทนจำหน่าย
 • เข้าร่วมงานส่งเสริมการขาย (Trade) และร่วมพบปะสังสรรค์กับหน่วยงาน หรือสมาคม ที่เกี่ยวข้องด้านการท่องเที่ยว
 • เข้าร่วมประชุมกับตัวแทนจำหน่ายและหน่วยงานท่องเที่ยวในพื้นที่ เพื่อนำเสนอแผนธุรกิจและการตลาด ให้บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนด
 • จัดทำ และพาตัวแทนจำหน่ายศึกษาดูงาน เส้นทางของบริษัท เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีกับตัวแทนจำหน่าย และเพื่อให้ตัวแทนจำหน่ายได้ทราบข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้อง
 • จัดทำกิจกรรมส่งเสริมการขายผ่านตัวแทนจำหน่าย หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว รวมทั้ง ค้นหาช่องทางการขายใหม่ๆ
 • วางแผนกลยุทธ์การขายและการตลาดในพื้นที่ เพื่อบรรลุผลตามเป้าหมายและยอดขายที่กำหนด
 • ควบคุมและแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการขาย ทั้งผ่านตัวแทนจำหน่าย หน่วยงานด้านการท่องเที่ยว และผู้โดยสารในพื้นที่
 • วิเคราะห์และประเมิณผลยอดจำหน่ายและรายได้ของการขายในพื้นที่ เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาการขายต่อไป
 • รายงานความเคลื่อนไหว,ข่าวสารและแนวโน้มของสภาพตลาด รวมทั้งคู่แข่งขันในพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อปรับเปลี่ยน กลยุทธ์การขายได้อย่างทันท่วงที
 • ประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆในบริษัทและองค์กรภายนอก เพื่อส่งเสริมการขายให้บรรลุตามเป้าหมาย
 • สื่อสารถ่ายทอดข้อมูล, ข่าวสาร, นโยบายของบริษัทฯ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และมีประสิทธิภาพ รวมถึงติดตามและนำไปใช้ในการปฏิบัติงาน
 • ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบและหน้าที่หลักข้างต้นตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
 • สื่อสารถ่ายทอดข้อมูล, ข่าวสาร, นโยบายของบริษัทฯ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และมีประสิทธิภาพ รวมถึงติดตามและนำไปใช้ ในการปฏิบัติงาน
 • ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบและหน้าที่หลักข้างต้นตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
Apply Job