Job Opportunities

Specialist - Tariffs Automation - (1 Position) Urgent

Location : Bangkok

Job PurPose

- จัดเตรียมแผนและจัดนำระบบจัดจำหน่ายอัตโนมัติที่เหมาะสม ของระบบ ATPCO และ GDSs ต่างๆ มาใช้ในการปรับปรุงขั้นตอนการจัดนำอัตราค่าโดยสายเข้าสู่ระบบ รวมถึงการเรียกใช้และการคิดข้อมูลอัตราค่าโดยสารให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ ทั่วโลกสามารถเข้าถึงและใช้ข้อมูลอัตราค่าโดยสารของบริษัทฯ อย่างได้ประโยชน์สูงสุด \\\\ - ปฏิบัติหน้าที่เป็นหน่วยงานตัวแทนในการประสานงานกับ GDSs, สายการบินคู่ค้า,ตัวแทนจัดจำหน่ายทั่วโลก และหน่วยงานภายในบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจว่าทุกปัญหาจะได้รับการแก้ไขได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

Major Challenges

- ปรับใช้ระบบการจัดจำหน่ายอัตโนมัติที่เหมาะสม เพื่อส่งเสริมการดึงข้อมูลอัตราค่าโดยสารและการคิดอัตราค่าโดยสารทั้งในส่วน Published Fares และ Market Fares รวมถึง Surcharges, Service Fees, Optional Services และ Chart 1/2 เพื่อสื่อสารไปยังตัวแทนจัดจำหน่าย สายการบินคู่ค้า website และลูกค้าอื่นๆ ผ่านช่องทางการขาย GDSs อย่างมีประสิทธิภาพ \\\\ - ส่งเสริมและเพิ่มโอกาสในการจัดจำหน่าย พร้อมลดการสูญเสียโอกาสทางการค้า โดยการนำ การพัฒนาระบบต่างๆ ของATPCO และ GDSs มาปรับและประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม \\\\ - ดูแลการทำงานของระบบจัดจำหน่ายอัตโนมัติ เพื่อให้มั่นใจว่า ระบบสามารถประมวลผลอัตราค่าโดยสารและเงื่อนไขต่างๆ ในการขายให้กับลูกค้าได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม \\\\ - ประสานความเข้าใจข้อมูล Tariff กับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ รวมถึงลูกค้าต่างๆ ทั่วโลก เพื่อส่งเสริมให้ทุกภาคฝ่ายสามารถนำอัตราค่าโดยสารของบริษัทฯ ไปใช้ได้อย่างถูกต้อง \\\\ - เป็นตัวแทนในการรับข้อร้องเรียนปัญหา รวมถึงให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับอัตราค่าโดยสาร, Surcharges, Service Fees, Optional Services, และ Chart 1/2 จากหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ จากทั่วโลก เพื่อมั่นใจได้ว่า ทุกปัญหาได้รับการแก้ไขอย่างถูกต้องและอยู่ในกรอบเวลาที่เหมาะสม \\\\ - บริหารจัดการบุคลากรในสายบังคับบัญชา และนำนโยบายด้านความปลอดภัยในการทำงานไปสู่การปฏิบัติเพื่อการป้องกันอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงาน \\\\ - สื่อสารถ่ายทอดข้อมูล, ข่าวสาร, นโยบายของบริษัทฯ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และมีประสิทธิภาพ รวมถึงติดตามและนำไปใช้ในการปฏิบัติงาน \\\\ - สอนงาน ถ่ายทอดองค์ความรู้ ประสบการณ์ พัฒนาศักยภาพของผู้ใต้บังคับบัญชา/ทีมงานให้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ รวมทั้งส่งเสริมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องของทีมงาน \\\\ - ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบและหน้าที่หลักข้างต้นตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

Prerequisite

 • Education :
  จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ หรือด้านการจัดการธุรกิจการบิน
 • Job Experience :
  มีประสบการ์ด้านงานจำหน่ายตั๋็ว Reservation & Ticketing หรืองานด้าน Pricing ในธุรกิจสายการบิน 2-3 ปีขึ้นไป\\\\ หากมีประสบการณ์ทำงานด้านการวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจ/ระบบสารสนเทศ โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป หรือดูแลการทำงานของระบบจัดจำหน่ายอัตโนมัติ 1 ปีขึ้นไปจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • License : -
 • Basic skills :
  มีทักษะความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ รวมถึง MS Offices(Word, Excel, PowerPoint) ได้เป็นอย่างดี\\\\ มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษอ่านและพูดได้ดี คะแนน TOEIC 550 ขึ้นไป \\\\ มีทักษะความสามารถในการสื่อสาร การประสานงาน และการคิดวิเคราะห์ แก้ไขปัญหา\\\\ มีทัศนคติในความคิดบวก มีมุมมองการทำงานที่ดี มีมนุษยสัมพันธ์ สามารถทำงานเป็นทีมได้ดี
 • Other qualification - if any :
  หากมีทักษะความรู้ในส่วนงานสำรองที่นั่ง และออกบัตรโดยสาร (Sebre) จะพิจารณาเป็นพิเศษ
Apply Job