Job Opportunities

Market Analysis - (1 Position) Urgent

Location : Bangkok

Job PurPose

เพื่อรวบรวมและจัดเตรียมข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการเดินทางของตลาดที่เหมาะสม, จำนวนที่นั่ง, สภาพแวดล้อมทางการตลาดและแนวโน้มทางการตลาดที่เหมาะสมเพื่อให้แน่ใจว่ามีข้อมูลที่เพียงพอสำหรับฝ่ายการพาณิชย์ เพื่อให้เกิดการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพ

Major Challenges

- จัดทำข้อมูลความต้องการเดินทางของตลาด ,ข้อมูลจำนวนที่นั่ง และรายงานส่วนแบ่งทางการตลาดซึ่งประกอบด้วยข้อมูลจุดเริ่มต้นและจุดหมายปลายทางของการเดินทางและการวิเคราะห์คู่แข่งรายเดือน สำหรับเส้นทางบินปัจจุบันเพื่อให้ฝ่ายการพาณิย์
สามารถตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพและสะท้อนให้เห็นถึงภาพของตลาดที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
- วิเคราะห์และสรุปข้อมูลต่างๆที่สามารถส่งผลกระทบต่อผลประกอบการในเส้นทางที่บริษัทปฏิบัติการบิน เช่น สถานการณ์ทางการเมือง, กฎระเบียบต่างๆของรัฐบาล, แนวโน้มเศรษฐกิจ, ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี, นโยบายส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวและปัจจัยอื่นๆที่สามารถส่งผลกระทบต่อผลประกอบการในเส้นทาง โดยจัดทำรายงานการวิเคราะห์ส่วนแบ่งตลาด
- รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการเดินทางของตลาดทั้งหมด, จำนวนที่นั่งในตลาด, เส้นทางบินใหม่ที่มีศักยภาพ และตลาดเกิดใหม่เพื่อใช้ในการวางแผนเส้นทางบินระยะยาวของบริษัท"
- ประเมินข้อมูลภายนอกซึ่งนำมาใช้ภายในบริษัทที่เป็นข้อมูลเกี่ยวข้องกับความต้องการเดินทางในตลาด เช่น ข้อมูลความต้องการเดินทางของตลาดจากระบบ (Intelligence tool), ข้อมูลสถิติจากสนามบินเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลนั้นถูกต้องและมีความน่าเชื่อถือเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ภายในบริษัท
- รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการของตลาดและจำนวนที่นั่ง เพื่อใช้เป็นข้อมูลสนับสนุนการประมาณการความต้องการของตลาดในเส้นทางบินใหม่ที่ไม่มีข้อมูลความต้องการของตลาดที่เดินทางโดยเครื่องบิน โดยประมาณการอัตราการเติบโตของเส้นทางบินใหม่ และนำมาสรุปในรายงานการศึกษาความป็นไปได้ในการปฏิบัติการบินเพื่อให้มีการตัดสินใจในการวางแผนเส้นทางบินอย่างที่มีประสิทธิภาพ
- ติดต่อประสานงานและทำการศึกษาความเป็นไปได้ในการปฏิบัติการบินสำหรับเส้นทางบินใหม่ ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลความต้องการเดินทางของตลาด, จำนวนที่นั่งในตลาด, สภาพแวดล้อมทางการตลาด, การวิเคราะห์คู่แข่ง, การประมาณการต้นทุนปฏิบัติการบิน และคำนวณอัตราการบรรทุกผู้โดยสาร ณ จุดคุ้มทุนเฉพาะของเส้นทางบินใหม่นั้นๆ ซึ่งเป็นเส้นทางบินภายใต้การพิจารณาของบริษัท เพื่อเป็นข้อมูลสนับสนุนการวางแผนเส้นทางบิน
- สรุปข้อมูลทางการตลาดที่เกี่ยวข้องกับจำนวนความต้องการเดินทางของตลาด, จำนวนที่นั่งในตลาด, สภาพแวดล้อมทางการตลาดสำหรับเส้นทางบินที่บริษัทวางแผนปฏิบัติการบินเพื่อจัดส่งให้กับสำนักงานการบินพลเรือนสำหรับการร้องขอสิทธิการบิน

Prerequisite

 • Education :
  จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปสาขาสถิติ, การตลาด, เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • Job Experience :
  มีประสบการณ์ในสายงานด้านวิจัยการตลาด การวิเคราะห์ตลาด (Marketing Analyst) ในธุรกิจสายการบิน หรือการท่องเที่ยวอย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
  หากมีประสบการณ์ในธุรกิจสายการบินจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • License : -
 • Basic skills :
  มีทักษะการคิดวิเคราะห์และการประยุกต์ใช้ข้อมูล (SPSS)
  ทักษะภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดีมาก (ฟัง พูด อ่าน เขียน) Toeic คะแนน 550 ขึ้นไป
 • Other qualification - if any : -

Qualifications in Execution of Work

 • Knowledge & Skill :
  สามารถใช้งาน Microsoft Office ได้ดีมาก (Excel Word PowerPoint)
  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์มีแรงจูงใจในการทำงานมีความกระตือรือร้น สามารถทำงานเชิงรุกและทำงานเป็นทีมได้ดี
 • License : -
Apply Job