Job Opportunities

Schedule Management Analyst - (1 Position)

Location : Bangkok

Job PurPose

- เพื่อให้อุปสงค์และอุปทานของผู้โดยสารในแต่ละเส้นทางบินมีความสมดุลและคล้องจองกัน โดยพนักงานจะทำการตรวจสอบและคิดวิเคราะห์ว่าในแต่ละช่วงเวลา มีความต้องการของตลาดมากน้อยเช่นไร
- ตรวจสอบและทำการแก้ไขข้อมูลปรับปรุงข้อมูลของการทำสำรองที่นั่งที่ทำสำรองที่นั่งผ่านระบบตัวแทนจำหน่ายและสายการบินร่วมพันธมิตรให้มีความถูกต้องสมบูรณ์ และแจ้งกลับไปยังตัวแทนจำหน่ายและสายการบินร่วมพันธมิตรนั้นๆ

Major Challenges

1. ตรวจสอบและวิเคราะห์ปริมาณการทำสำรองที่นั่งล่วงหน้าของผู้โดยสารและแนวโน้มของตลาด เพื่อสามารถจัดแผนรองรับความต้องการตามแนวโน้มของตลาดและผู้โดยสารที่มีการทำสำรองที่นั่งผ่านระบบมา
2. ประสานงานกับแผนกปฎิบัติการการบินเพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนชนิดของเครื่องบิน การเพิ่มเที่ยวบินและการรวมเที่ยวบินต่างๆ รวมถึงการปรับลดและยกเลิกเที่ยวบินเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดในแต่ละวัน
3. ประสานงานและสนับสนุนแผนกสายการบินร่วมพันธมิตรเพื่อติดตั้งค่าต่างๆในระบบ เช่นการตั้งค่าของลำดับของชั้นบัตรโดยสารต่างๆให้สอดคล้องกับสายการบินร่วมนั้นๆ และการจำกัดจำนวนระวางที่นั่งที่สามารถทำการขายได้ รวมถึงการส่งข้อมูลระวางที่นั่งล่าสุดไปยังสายการบินพันธมิตร เพื่อให้ปริมาณที่นั่งว่างมีจำนวนตรงกัน ทั้งยังทำการเพิ่ม/ลดเที่ยวบินและยกเลิก เที่ยวบินของสายการบินร่วมพันธมิตรโดยเป็นไปตามสัญญาของสายการบินร่วมพันธมิตรนั้นๆ
4. ประสานงานกับแผนกวางแผนตารางการบิน เพื่อทำการเพิ่มเที่ยว/ปรับเปลี่ยนเที่ยวบินชนิดของเครื่องบิน/รวมเที่ยวบิน/สร้างเที่ยวบินพิเศษ รวมถึงการลดและยกเลิกเที่ยวบิน เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด
5. ติดต่อประสานงาน และให้ความช่วยเหลือหน่วยงานปฏิบัติภาคพื้นในทุกๆสถานี ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ผิดปกติต่างๆจากการปรับเปลี่ยนชนิดของเครื่องบินที่มีขนาดเล็กลงหรือยกเลิกเที่ยวบิน จะต้องทำสำรองที่นั่งพิเศษพื่อใช้รองรับในการปฏิบัติงานของหน่วยงานปฏิบัติภาคพื้นดิน
6. ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงตารางการบิน/ เปลี่ยนแปลงเวลาบิน /เปลี่ยนแปลงชนิดของเครื่องบินและรวมถึงการยกเลิกเที่ยวบิน จะต้องดำเนินการปรับเปลี่ยนเที่ยวบินดังกล่าวในระบบ Schedule Change Control ให้ถูกต้องและสอดคล้องกับข้อมูลล่าสุดที่ได้รับแจ้งจากหน่วยงานต่างๆเกี่ยวข้อง
7. ประสานงานและสนับสนุนแผนกที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เช่น ส่วนระบบจัดจำหน่าย แผนกปฏิบัติการภาคพื้น แผนกสำรองที่นั่ง ในการทำการทดสอบระบบต่างๆ เช่น ทดสอบการเปลี่ยนแปลงชนิดของเครื่องบิน/เปลี่ยนแปลงเวลาบิน/ยกเลิกตัวบิน เพื่อตรวจสอบว่าระบบสามารถทำการแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ผ่านทางข้อความ/จดหมายอิเลคโทรนิคส์ ให้แก่ผู้โดยสารตรงตามที่ได้ระบุไว้ ก่อนที่จะนำระบบนั้นๆไปใช้งานจริง
8. ประสานงานและปรึกษากับหน่วยงานบริหารรายได้ค่าโดยสารในการจัดสรรที่นั่งให้เหมาะสมและเป็นไปตามความต้องการของตลาด จากจำนวนข้อมูลการทำสำรองที่นั่งของผู้โดยสารและการตรวจเช็คข้อมูลของระบบระวางที่นั่งในกรณีที่มีการเปิดรับทำสำรองที่นั่งมากกว่าจำนวนระวางที่นั่งที่กำหนดไว้ในแต่ละเที่ยวบิน เพื่อสร้างเที่ยวบินเสริมเฉพาะกิจพิเศษเพิ่มเติมในระบบสำรองที่นั่งไว้รองรับตามจำนวนผู้โดยสาร
9. ตอบรับ/สนุบสนุน/ปฎิเสธ คำร้องจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ฝ่ายการขาย ฝ่ายการสำรองที่นั่งและบัตรโดยสาร และตัวแทนการท่องเที่ยวต่างๆ รวมถึงช่วยเหลือแผนกต่างๆในกรณีที่เกิดเหตุขัดข้อง เพื่อให้ผู้โดยสารได้รับความพึงพอใจสูงสุด ผ่านทางช่องทางทั้งจดหมายอิเลคโทรนิกส์ และโทรศัพท์
10. ตรวจสอบความคลาดเคลื่อนความสมดุลของจำนวนระวางที่นั่งในแต่ละเที่ยวบิน ใกรณีที่ระบบระวางที่นั่งเกิดข้อขัดข้องหรือมีข้อมูลที่ไม่ตรงกัน เพื่อให้จำนวนผู้โดยสารและที่นั่งที่เปิดขายมีปริมาณเท่ากัน
11. สามารถแก้ไขปัญหาที่ขัดข้องเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกองค์กร ในกรณีที่มีข้อมูลที่ไม่สอดคล้องกันหรือเหตุขัดข้อง เช่น การตั้งค่าลำดับของชั้นบัตรโดยสารต่างๆ, การทำสำรองที่นั่งที่ไม่ตรงกันระหว่างคู่ค้าสัญญา, การโอนย้ายที่นั่งในกรณีที่ทำสำรองที่นั่งมาไม่ถูกต้อง

Prerequisite

 • Education :
  - จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาการจัดการธุรกิจการบิน เศรษฐศาสตร์ หรือที่เกี่ยวข้อง
 • Job Experience :
  - มีประสบการณ์สายงานด้านธุรกิจการบิน 2-3 ปีขึ้นไป
 • License : -
 • Basic skills : -
 • Other qualification - if any :
  - สามารถใช้งานภาษาอังกฤษได้ในระดับดี (ฟัง พูด อ่าน เขียน)

Qualifications in Execution of Work

 • Knowledge & Skill :
  - มีความรู้เรื่องระบบสำรองที่นั่งมากกว่า 1 ระบบ Amadeus, Sabre, Apollo, Galileo, Worldspan, Abacus
 • License : -
Apply Job