Job Opportunities

RES & TKT Officer - (1 Position) Urgent

Location : Samut Prakan

Job PurPose

ปฏิบัติการด้านการขายสินค้าและบริการทำสำรองที่นั่งและออกบัตรโดยสาร ตรวจสอบรายงานการขายและปิดบัญชี บันทึกรายงานการปฏิบัติงาน ดูแลให้คำปรึกษาเบื้องต้น แก่พนักงาน และรายงานให้ผู้บังคับบัญชา ให้คำปรึกษา แก้ปัญหา ถ่ายทอดความรู้ให้กับพนักงานบริษัทผู้รับจ้างช่วง (Outsourced ) เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและการบริการเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์และนโยบายของบริษัทฯ เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับบริษัทฯ และผู้โดยสารพึงพอใจสูงสุด

Major Challenges

1. ต้องให้บริการผู้โดยสารให้ได้ปริมาณและคุณภาพให้ได้มากที่สุด เพื่อสร้างรายได้ให้กับบริษัท และลูกค้าเกิดความพึงพอใจ
2. ต้องคิดคำนวณเงินค่าบัตรโดยสารหลากหลายประเภท (คืนเงินค่าบัตรโดยสาร) และบริการอื่นๆของบริษัท พร้อมใช้ทักษะความรู้เฉพาะด้าน ตรวจสอบเอกสารให้ละเอียดรอบคอบและถูกต้อง ในเวลาเดียวกันและจำกัด ซึ่เงสี่ยงต่อการร้องเรียนและเกิดผิดพลาดได้
3. ต้องทำงานกับเอกสารและข้อมูล ที่มีรายละเอียดมาก หลายประเภท รวมถึงความไม่แน่นอนของข้อมูล ทำให้เกิดการผิดพลาดได้ง่ายและเสี่ยงต่อการเกิดข้อร้องเรียนจากผู้โดยสาร ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของบริษัท
4.ต้องประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกบริษัทตลอดเวลา ในทุกช่องทางสื่อสาร
5. ต้องทำงานเป็นกะ ทำงานนอกเหนือจากตารางการปฏิบัติและสามารถปฏิบัติงานต่างภูมิลำเนาได้
6. ต้องทำงานและติดต่อกับผู้โดยสารหลากหลายประเภท ที่มีความต้องการแตกต่างและที่มีปัญหาจึงต้องควบคุมอารมณ์ให้ได้

Prerequisite

 • Education :
  ระดับปริญญาตรีไม่จำกัดสาขา
 • Job Experience :
  ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
 • License : -
 • Basic skills : -
 • Other qualification - if any :
  - มีทักษะการสื่อสารภาษาต่างประเทศอื่นๆ เช่น จีน ญี่ปุ่น ฝรั่งเศส เยอรมัน อิตาลี เป็นต้น
  - สามารถทำงานเป็นกะได้
  - สามารถปฎิบัติหน้าที่หมุนเวียนและปฏิบัติหน้าที่ต่างภูมิลำเนา

Key Accountabilities

 • รับสำรองที่นั่งและออกบัตรโดยสารในทุกช่องทาง วิเคราะห์จำนวนที่นั่ง ราคา ตรวจสอบ เงื่อนไขของบัตรโดยสาร เก็บ ค่าธรรมเนียม รับวางเงินมัดจำ ออกใบเสร็จใบกำกับภาษี ออกใบรับรองการเดินทาง ให้การบริการพิเศษต่างๆ ในทุกช่องทาง ของบริษัท รวมถึงโน้มน้าวผู้โดยสารให้ชำระเงินค่าบัตรโดยสารทันที ตรวจสอบ วิเคราะห์ คำนวณ และดำเนินการคืนเงินค่าบัตรโดยสารหรือบริการอื่นๆเพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับผู้โดยสารและสร้างรายได้ให้กับบริษัทฯ
 • ให้ข้อมูลสิทธิประโยชน์พิเศษ ตอบข้อซักถาม และแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้ากลุ่มสมาชิก รวมถึงรับออกบัตรโดยสารรางวัลและเชิญชวนลูกค้าเข้าเป็นสมาชิกรายการสะสมคะแนนฟลายเออร์โบนัส
 • โต้ตอบจดหมายอิเลคทรอนิคส์ให้กับลูกค้าและส่วนงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงให้คำปรึกษาในเบื้องต้น รับชำระเงินและรับออกบัตรโดยสาร และแก้ปัญหากรณีที่เกิดขึ้นจาก Website
 • จัดทำ ตรวจสอบ วิเคราะห์ แก้ไข รายงานการขาย ปิดบัญชีการขายของตนเอง ตรวจนับเงินให้ถูกต้อง และนำฝาก รายการขายทุกประเภท เพื่อให้เกิดการจัดเก็บรายได้ที่ถูกต้องและควบคุมให้งานบรรลุตามเป้าหมาย
 • ประสานงานกับหัวหน้างาน ในสภาวะไม่ปกติ ที่เกิดจากปัจจัยภายในและภายนอกของบริษัทเพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับผู้โดยสารและตอบสนองนโยบายของบริษัทฯ
 • ตรวจสอบข้อมูลรายละเอียดการเดินทางของลูกค้าจากระบบ ดำเนินการแจ้งข้อมูลการเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ด้วยเหตุต่างๆ เช่นสภาพอากาศ การยกเลิกเที่ยวบิน เที่ยวบินล่าช้ากว่ากำหนด โดยแจ้งข้อมูลให้ ลูกค้าทราบล่วงหน้า ทันตามเวลาที่กำหนด เพื่อให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด
 • รับเรื่องร้องเรียน ตรวจสอบ วิเคราะห์ ดำเนินการแก้ไขและป้องกันปัญหาในเรื่องการบริการ เพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจและเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ
 • ให้แนวทาง คำปรึกษา วิธีการแก้ปัญหาการปฏิบัติงาน และถ่ายทอดความรู้ให้แก่พนักงาน (on the job training) และพนักงาน บริษัทผู้รับจ้างช่วง (Outsourced) เพื่อให้การปฏิบัติงานและการบริการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
 • จัดทำ บันทึกรายงานการปฏิบัติงานและรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ เพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงาน และเพิ่มการบริการให้มีประสิทธิภาพ
 • ศึกษา และเข้าใจผลิตภัณฑ์และการบริการของบริษัทฯ เป็นอย่างดี เพื่อสามารถสร้างลูกค้าใหม่ รักษาฐานลูกค้าเก่าและเพิ่มรายได้
 • สื่อสารถ่ายทอดข้อมูล, ข่าวสาร, นโยบายของบริษัทฯ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และมีประสิทธิภาพ รวมถึงติดตามและนำไปใช้ในการปฏิบัติงาน
 • ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบและหน้าที่หลักข้างต้นตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
Apply Job