Job Opportunities

Officer - Community Relations - (1 Position) Urgent

Location : Bangkok

Job PurPose

เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างองค์กรกับชุมชนและ/หรือหน่วยงานราชการและชุมชนที่อยู่โดยรอบสนามบิน โดยเป็นผู้ประสานงานและเป็นสื่อกลางในการสื่อสารระหว่างบริษัทฯ กับกลุ่มคน องค์กรและ/หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่อยู่ใกล้เคียงและ/หรือเกี่ยวข้องโดยตรงและโดยอ้อมกับสนามบิน เพื่อสร้างความรู้จักคุ้นเคยและความเข้าใจอันดีต่อกัน

Prerequisite

 • Education :
  สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือระดับสูงกว่าขึ้นไปในด้านสังคมศาสตร์ ศิลปศาสตร์การสื่อสาร นิติศาสตร์ จิตวิทยาชุมชน หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • Job Experience :
  1. อายุ 28 ปีขึ้นไป และมีประสบการณ์ในงานชุมชนสัมพันธ์ อย่างน้อย 1 ปี\\\\ 2. หากมีความรู้เรื่องการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • License : -
 • Basic skills :
  1. มีทักษะในการสื่อสารที่ดี\\\\ 2. มีความกระตือรือร้น และมีไหวพริบในการแก้ไขปัญหา\\\\ 3. มีมนุษยสัมพันธ์ดี และปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้ง่าย\\\\ 4. สามารถบริหารจัดการและส่งมอบงานได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด\\\\ 5. มีความอดทนต่อแรงกดดันในรูปแบบต่าง ๆ
 • Other qualification - if any : -

Salary Range

9999999 - 9999999 THB

Key Accountabilities

 • ทำการวิเคราะห์ข้อมูลชุมชน (Community Analysis) โดยทำการสำรวจ รวบรวมข้อมูลและเก็บข้อมูลชุมชน เพื่อนำมาสังเคราะห์ วิเคราะห์และจัดทำฐานข้อมูลชุมชน (Database) เพื่อใช้ในการประเมินผลที่มีต่อการรับรู้/ความคิดเห็นของชุมชนที่มีต่อองค์กร
 • ประสานงาน สร้างความสัมพันธ์ และทำความเข้าใจอันดีต่อกันระหว่างองค์กร สนามบิน หน่วยงานราชการ ชุมชนและ/หรือกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย กลุ่มองค์กรต่าง ๆ เพื่อให้มีความคิดเห็น และมองภาพลักษณ์และมีความเข้าใจที่ดีต่อบริษัทฯ
 • วางแผนงานโครงการด้านกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ ดำเนินงานและติดตาม เพื่อให้เป็นไปและสอดคล้องกับแผนงานของกิจกรรมโครงการฯ ประจำปี ตามปีงบประมาณ ตลอดจนรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำรายงานสรุปความก้าวหน้าของโครงการ
 • รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาและ/หรือข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ/สนามบิน เพื่อนำมาตรวจสอบหาสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้น โดยประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับสาเหตุของปัญหาในเบื้องต้น ก่อนนำผลการตรวจสอบมาสรุปปัญหา และหาแนวทางการแก้ไขปัญหา เพื่อเสนอให้ผู้บริหารพิจารณา และจัดทำเป็นคู่มือแนวทางการปฏิบัติการจัดการปัญหา
 • สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมโดยเปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรมขององค์กร เช่น การเปิดรับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะจากชุมชน ทำการสำรวจวามคิดเห็นของชุมชนที่มีต่อองค์กรให้เป็นไปตามแผนการดำเนินโครงการ ตลอดจนการให้ความร่วมมือกับชุมชนในการทำกิจกรรมเพื่อสังคม โดยทำร่วมกับเจ้าหน้าที่สนามบิน เช่น การจัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์ในชุมชน
 • ค้นหาวิธีการสื่อและการจัดทำเอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการ/กิจกรรม โดยประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (หน่วยงานราชการ ผู้นำชุมชนและ/หรือแกนนำต่าง ๆ) โดยเน้นการสื่อสารประเภทต่าง ๆ และนำเสนอข้อมูลกับชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ อาทิ สื่อวิทยุ สื่อหนังสือพิมพ์ หรือสื่อด้านมีเดียประเภทต่าง ๆ
 • การสร้างความต่อเนื่องของผลสัมฤทธิ์ของงาน โดยทำการประเมินโครงการ/กิจกรรม เพื่อนำมาวางแผนในโครงการใหม่ ๆ และมีการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อรักษาและขยายฐานความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน
 • การจัดทำแผนงาน งบประมาณ และค่าใช้จ่ายงานด้านชุมชนสัมพันธ์ประจำปี ตามปีงบประมาณ และรายงานผลการดำเนินกิจกรรมตามแผนงานเสนอผู้บังคับบัญชา
 • ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบดังกล่าวข้างต้น และหน้าที่หลักที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา และ/หรือผู้บริหารสนามบินผ่านผู้บังคับบัญชา
Apply Job