Job Opportunities

Senior Supervisor RES&TKT - (1 Position)

Location : Bangkok

Job PurPose

ปฏิบัติการและควบคุมด้านการขายและบริการทำสำรองที่นั่งและออกบัตรโดยสาร ตรวจสอบรายงานการขายและปิดบัญชี ติดตาม ประเมินผลการทำงานและคุณภาพการบริการ ให้คำปรึกษา แก้ปัญหาให้กับพนักงานและให้การสนับสนุนบริษัท\\\\ ผู้รับจ้างช่วง (Outsourced) เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและการบริการเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์และนโยบายของบริษัทฯ เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับบริษัทฯ และผู้โดยสารพึงพอใจสูงสุด

Major Challenges

1. ต้องรับผิดชอบและควบคุม ดูแล พนักงานจำนวนมากและหลากหลายระดับ รวมถึงประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกบริษัทตลอดเวลา ในทุกช่องทางการสื่อสาร\\\\ 2. ต้องวิเคราะห์ ความสามารถในการให้บริการของพนักงาน เพื่อให้การบริการได้ปริมาณและคุณภาพมากที่สุด เพื่อสร้างรายได้ให้กับบริษัท และผู้โดยสารเกิดความพึงพอใจ\\\\ 3. ต้องแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าตลอดเวลา เนื่องจากติดต่อกับผู้โดยสารหลากหลายประเภท ที่มีปัญหาหรือความต้องการแตกต่างกัน จำเป็นต้องควบคุมอารมณ์ให้ได้ และมีเทคนิค ทักษะ วิธีการในการให้บริการผู้โดยสาร\\\\ 4. ต้องทำงานกับ เอกสาร ข้อมูล ระบบและกระบวนการทำงาน ที่มีรายละเอียดมาก หลายประเภท รวมถึงความไม่แน่นอนของข้อมูล ทำให้เกิดการผิดพลาดได้ง่ายและเสี่ยงต่อการเกิดข้อร้องเรียนจากผู้โดยสาร ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของบริษัท

Prerequisite

 • Education :
  จบการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา
 • Job Experience :
  มีประสบการณ์ทำงานในส่วนสำรองที่นั่งและบัตรโดยสารอย่างน้อย 2-4 ปีขึ้นไป
 • License : -
 • Basic skills :
  สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับดี (พูด ฟัง อ่าน เขียน)
 • Other qualification - if any :
  - สามารถทำงานเป็นกะได้\\\\ - สามารถปฏิบัติหน้าที่หมุนเวียนและปฏิบัติหน้าที่ต่างภูมิลำเนา

Key Accountabilities

 • รับสำรองที่นั่งและออกบัตรโดยสารในทุกช่องทาง วิเคราะห์จำนวนที่นั่ง ราคา ตรวจสอบ เงื่อนไขของบัตรโดยสาร เก็บค่าธรรมเนียม รับวางเงินมัดจำ ออกใบเสร็จใบกำกับภาษี ออกใบรับรองการเดินทาง ให้การบริการพิเศษต่างๆ ในทุกช่องทางของบริษัทฯ รวมถึงโน้มน้าวผู้โดยสารให้ชำระเงินค่าบัตรโดยสารทันที ตรวจสอบ วิเคราะห์ คำนวณ และดำเนินการคืนเงินค่าบัตรโดยสารหรือบริการอื่นๆเพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับผู้โดยสารและสร้างรายได้ให้กับบริษัทฯ
 • ให้ข้อมูลสิทธิประโยชน์พิเศษ ตอบข้อซักถาม และแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้ากลุ่มสมาชิก รวมถึงรับออกบัตรโดยสารรางวัลและเชิญชวนลูกค้าเข้าเป็นสมาชิกรายการสะสมคะแนนฟลายเออร์โบนัส
 • ควบคุม ประเมินผล วิเคราะห์ จัดทำรายงานและสรุปผลการประเมินคุณภาพการให้บริการเพื่อให้เป็นไปตามระบบมาตรฐานคุณภาพที่บริษัทฯ กำหนด
 • จัดทำ ตรวจสอบ วิเคราะห์ แก้ไข รายงานการขาย ปิดบัญชีการขายทั้งของตนเองและผู้ใต้บังคับบัญชา ตรวจนับเงินให้ถูกต้อง และนำฝากรายการขายทุกประเภท เพื่อให้เกิดการจัดเก็บรายได้ที่ถูกต้องและควบคุมให้งานบรรลุตามเป้าหมาย
 • โต้ตอบจดหมายอิเลคทรอนิคส์ให้กับลูกค้าและส่วนงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงให้คำปรึกษาในเบื้องต้น รับชำระเงินและรับออกบัตรโดยสาร และแก้ปัญหากรณีที่เกิดขึ้นจาก Website
 • รับเรื่องร้องเรียน ตรวจสอบ วิเคราะห์ ดำเนินการแก้ไขและป้องกันปัญหาในเรื่องการบริการ เพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจและเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ
 • ให้แนวทาง คำปรึกษา วิธีการแก้ปัญหาการปฏิบัติงาน และถ่ายทอดความรู้ให้แก่พนักงาน (on the job training) เพื่อพนักงานปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ
 • ให้คำแนะนำ แก้ไขปัญหาให้กับพนักงานบริษัทผู้รับจ้างช่วง (Outsourced) ทั้งทางโทรศัพท์และจดหมายอิเลคทรอนิคส์ เพื่อให้การทำงานและการบริการเป็นมาตรฐานเดียวกัน รวบรวม วิเคราะห์ บันทึกข้อมูลที่เป็นปัญหาอันเกิดจากพนักงานบริษัทผู้รับจ้างช่วง (Outsourced) และรายงานต่อผู้บังคับบัญชาทราบ เพื่อหาแนวทางดำเนินการแก้ไข และป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
 • ตรวจสอบ กำกับดูแล การปฏิบัติงานของพนักงานในกรณีที่เที่ยวบินมีการเปลี่ยนแปลง ด้วยเหตุต่างๆ เช่นสภาพอากาศ การยกเลิกเที่ยวบิน เที่ยวบินล่าช้ากว่ากำหนด รายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การบริการเป็นไปอย่างราบรื่นและเกิดความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า
 • ประสานงานกับหัวหน้างานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในภาวะที่ไม่ปกติ ซึ่งเกิดจากปัจจัยภายในและภายนอกบริษัทเพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับผู้โดยสารและตอบสนองนโยบายของบริษัทฯ
 • ตรวจสอบและวิเคราะห์จำนวนลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการที่สนามบินในแต่ละช่วงเวลา เพื่อเสนอแนวทางในการวางแผนการให้บริการได้อย่างเหมาะสม
 • รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาและประสานงานแก่พนักงานในระดับรองลงมา เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ
 • ส่งเสริมและกระตุ้นให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเข้าใจผลิตภัณฑ์และการบริการของบริษัทฯเป็นอย่างดี เพื่อสามารถสร้างลูกค้าใหม่ รักษาฐานลูกค้าเก่าและเพิ่มรายได้
 • บริหารจัดการบุคลากรในสายบังคับบัญชา และนำนโยบายด้านความปลอดภัยในการทำงาน ไปสู่การปฏิบัติเพื่อการป้องกันอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงาน
 • สื่อสารถ่ายทอดข้อมูล, ข่าวสาร, นโยบายของบริษัทฯ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และมีประสิทธิภาพ รวมถึงติดตามและนำไปใช้ในการปฏิบัติงาน
 • ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบและหน้าที่หลักข้างต้นตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
Apply Job