Job Opportunities

Sales Administration Officer - (1 Position)

Location : Bangkok

Job PurPose

ประสานงานและสนับสนุนการปฏิบัติงานให้กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายและ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงจัดเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายตามที่ฝ่ายได้กำหนดไว้

Prerequisite

 • Education :
  - จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ทุกสาขา
 • Job Experience :
  - ประสบการณ์สายงานธุรการ 0-2 ปี
 • License : -
 • Basic skills :
  - มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในระดับดี (ฟัง พูด อ่าน เขียน)
 • Other qualification - if any :
  - เพศชาย - หญิง อายุ 22 - 25 ปี

Key Accountabilities

 • ประสานงานและสนับสนุนการปฏิบัติงานให้กับฝ่ายขายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับงานขายเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามที่ฝ่ายฯ กำหนดไว้
 • ดูแลรับผิดชอบในการจัดเบิกอุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงานรวมไปถึงเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานในฝ่ายขาย เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ประจำฝ่ายฯ
 • ดูแลรับผิดชอบในการจัดส่งเครื่องแบบพนักงาน รองเท้า และป้ายชื่อของพนักงานสำรองที่นั่งสังกัดฝ่ายขาย ของแต่ละสถานี
 • ดูแลรับผิดชอบในการสำรองห้องพักให้กับพนักงานสำรองที่นั่งสังกัดฝ่ายขาย แต่ละสถานี ที่เดินทางไปปฏิบัติหน้าที่
 • ดำเนินการเบิกค่าใช้จ่ายผ่านระบบ SAP เรื่องเบิกอุปกรณ์สำนักงาน ค่าเช่ารถ ค่าจ้างแม่บ้าน ค่าพนักงานรักษาความปลอดภัย ของแต่สำนักงานขายแต่ละสถานี
 • ดำเนินการเบิกค่าใช้จ่ายผ่าน Payment order เรื่องเบิกค่าโรงแรมให้กับเจ้าหน้าที่ ค่าเช่าสำนักงานขาย ค่าเช่าบ้านพัก ค่าน้ำ-ค่าไฟ ของแต่สำนักงานขายแต่ละสถานี
 • ดำเนินการแจ้งซ่อมอุปกรณ์สำนักงานภายในฝ่ายขาย ผ่านระบบ SAP เช่น แจ้งเปลี่ยนอุปกรณ์ชำรุด
 • รับผิดชอบ ประสานงานและจัดทำเอกสารคุณภาพ ISO ประจำฝ่ายขาย เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของฝ่ายและบริษัท
 • รับผิดชอบและดูแลการจัดเก็บข้อมูลประจำฝ่ายขายในระบบ CIS ให้ถูกต้องทันสมัย เพื่อใช้สนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • ดำเนินการเปิดสิทธิการเข้าใช้ระบบสำรองที่นั่ง(SABRE) ให้กับพนักงานสังกัดฝ่ายขาย รวมถึง GSA (General Sales Agent)
 • รับผิดชอบการจัดทำและออกเอกสารเกี่ยวกับบัตรโดยสารราคาพิเศษและบัตรโดยสารฟรี เพื่อให้กับบริษัทคู่ค้าหรือหน่วยงานต่างๆ ที่มีผลประโยชน์ร่วมกับบริษัท
 • ประสานงานด้านการจัดฝึกอบรมหลักสูตรให้แก่พนักงานประจำฝ่ายขายและบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้พนักงานได้เรียนรู้และพัฒนาความสามารถในด้านงานขาย
 • ดูแลรับผิดชอบงานในด้านการจัดส่งแจกจ่ายเอกสาร-พัสดุให้กับพนักงานฝ่ายขาย เพื่ออำนวยความสะดวกในการปฏิบัติหน้าที่และช่วยป้องกันกรณีเกิดการสูญหายของเอกสาร
 • ดูแลรับผิดชอบและประสานงานด้านบัตรโดยสารให้กับพนักงานประจำฝ่ายขายเพื่อใช้เดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ตามที่ผู้บังคับบัญชาได้มอบหมาย
 • รับผิดชอบในการจดบันทึกรายงานการประชุมของฝ่ายขายและการประชุม Commercial
 • สื่อสารถ่ายทอดข้อมูล, ข่าวสาร, นโยบายของบริษัทฯ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และมีประสิทธิภาพ รวมถึงติดตามและนำไปใช้ในการปฏิบัติงาน (สำหรับพนักงานทุกระดับ)
 • ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบและหน้าที่หลักข้างต้นตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา (สำหรับพนักงานทุกระดับ)
Apply Job