Job Opportunities

Officer - Wildlife Control (สนามบินสมุย) - (1 Position) Urgent

Location : Surat Thani

Prerequisite

 • Education :
  ปริญญาตรี ด้านระบบนิเวศวิทยา หรือ ด้านสิ่งแวดล้อม หรือ ด้านการจัดการสนามบิน
 • Job Experience :
  อย่างน้อย 1 ปี ในงานด้านนิเวศวิทยา หรืองานด้านความปลอดภัยสนามบินหรือสายการบิน
 • License : -
 • Basic skills : -
 • Other qualification - if any :
  - มีทักษะในด้านการประมินความเสี่ยง การประเมินผลและการจัดทำรายงาน \\\\ - มีทักษะในการสื่อสารและประสานงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ \\\\ - มีทักษะในการอ่าน เขียนและสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับดี \\\\ - มีทักษะในการใช้ Microsoft Office (Word, Excel, Power Point) และโปรแกรมพื้นฐานอื่นๆ รวมถึงใช้งานอินเทอร์เน็ตได้อย่างคล่องแคล่ว \\\\ - มีทักษะในด้านการบริหารจัดการข้อมูล การบันทึก จัดเก็บและค้นหาได้โดยง่าย

Salary Range

9999999 - 9999999

Key Accountabilities

 • ปฏิบัติหน้าที่ในการตรวจสอบ ลาดตระเวน พื้นที่ภายในและรอบนอกสนามบินประจำวัน เพื่อเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องตลอดชั่วโมงการให้บริการของสนามบิน โดยรวมทั้งพื้นที่ดินภายใน ภายนอก และเขตรั้วของสนามบิน เพื่อป้องกันการอพยพและการเคลื่อนย้ายสัตว์อันตรายเข้ามายังเขตปฏิบัติการบิน และดำเนินมาตรการเพื่อลดจำนวนของนกหรือสัตว์อันตรายโดยใช้วิธีการที่เหมาะสมและได้รับอนุญาต
 • ตรวจติดตาม การกระจายตัวของสัตว์ที่เป็นอันตรายทางการบิน เช่น นก สัตว์ป่า โดยการลาดตระเวนตามมาตรฐานในคู่มือการปฏิบัติงานด้านการป้องกันสัตว์อันตรายของสนามบิน หรือเทคนิคที่แนะนำโดยหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง รวมถึงศึกษาเทคนิควิธีการใหม่ๆ อยู่เสมอเพื่อพัฒนาในระบบการป้องกัน/กำจัด สัตว์อันตรายต่างๆ
 • เฝ้าระวัง ติดตามและรับแจ้งข่าวสารเกี่ยวกับสัตว์อันตรายทางการบินจากหอบังคับการบินหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และดำเนินการเข้าตรวจสอบ ขับไล่ เพื่อไม่ให้เกิดอันตรายต่อการปฏิบัติการบิน รวมถึงจัดเตรียมข้อมูล ประสานงานกับหอบังคับการบิน เกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆ ในเขตปฏิบัติการบินที่จำเป็นต้องแจ้งขอออกประกาศแจ้งนักบิน (NOTAM) ตามมาตรฐานที่กาหนด
 • ดำเนินการตามมาตรการเชิงป้องกันสัตว์อันตรายตามแผนการป้องกันสัตว์อันตรายทางการบินของสนามบิน เช่น การเก็บไข่ การทำลายรัง การทำลายพื้นที่แหล่งอาหารเป็นต้น
 • จัดทำ บันทึก วิเคราะห์ข้อมูล และแจ้งข้อมูลแก่หน่วยงานราชการและผู้มีส่วนได้เสียในเหตุการณ์อากาศยานชนนก พร้อมรักษาฐานข้อมูลเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
 • ประเมินประสิทธิผลการดำเนินงานตามแผนการควบคุมและป้องกันสัตว์อันตรายทางการบินและรายงานผลการปฏิบัติตามแผนการป้องกันสัตว์อันตรายทางการบินของสนามบินเสนอผู้บังคับบัญชาตามลำดับขั้น รวมถึงหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
 • ปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกและสนับสนุนให้แก่คณะกรรมการความปลอดภัยเขตการบิน คณะกรรมการควบคุมสัตว์อันตรายทางการบิน และมีส่วนร่วมในคณะกรรมการชุดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่การปฏิบัติงาน
 • จัดทำรายงานด้านความปลอดภัย สถิติ ข้อมูล เมื่อพบอันตรายหรือความเสี่ยง รวมถึงความคืบหน้าในงานที่รับผิดชอบอยู่ หรือปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานต่อผู้บังคับบัญชา
 • สื่อสารถ่ายทอดข้อมูล, ข่าวสาร, นโยบายของบริษัทฯ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และมีประสิทธิภาพ รวมถึงติดตามและนำไปใช้ในการปฏิบัติงาน (สำหรับพนักงานทุกระดับ)
 • รับผิดชอบต่อการพัฒนาศักยภาพและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องของตนเอง ซึ่งหมายรวมถึงการเข้ารับการฝึกอบรม แบ่งปัน/ประยุกต์ใช้องค์ความรู้ และร่วมกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพตามที่องค์กรกำหนด (เฉพาะระดับเจ้าหน้าที่)
 • ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบและหน้าที่หลักข้างต้นตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา (สำหรับพนักงานทุกระดับ)
Apply Job