Job Opportunities

Supervisor - Airside Safety (สนามบินสมุย) - (1 Position)

Location : Surat Thani

Job PurPose

1.ควบคุมให้มีการดำเนินโครงการนิรภัยของสนามบินให้เป็นไปตามแผนงานโครงการบริหารนิรภัยประจำปี
2.จัดให้มีกระบวนการในการวิเคราะห์สภาพอันตรายและประเมินความเสี่ยงด้านนิรภัยของสนามบิน
3.ติดตามการปรับปรุง และทำการแก้ไขสภาพไม่ปลอดภัย ตลอดจนวิธีการบริหารจัดการกับความเสี่ยงที่พบ ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
4.จัดทำและควบคุมการตรวจ (Audit) ด้านนิรภัยการบินตามแผนงานประจำปีให้เป็นไปตามแผนการตรวจที่จัดขึ้น และแจ้งผลการตรวจต่อผู้บังคับบัญชา
5.วางแผนและจัดให้มีการตรวจสอบนิรภัยทั้งการตรวจสอบจากภายในและภายนอก
6.เสนอแนะแนวทางในการพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการนิรภัยสนามบิน
7.ควบคุมการบันทึก และจัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานด้านนิรภัยสนามบินทั้งหมดให้เป็นไปตามคู่มือบริหารนิรภัยสนามบินที่จัดทำขึ้น
8. จัดให้มีการประชาสัมพันธ์ด้านนิรภัยให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบผ่านทางช่องทางการประชาสัมพันธ์ต่างๆ
9. วางแผนการฝึกอบรมด้านนิรภัยแก่พนักงานของสนามบิน ผู้ประกอบการในสนามบิน และผู้เกี่ยวข้องอื่นๆ
10.เป็นผู้แทนของสนามบินในการสื่อสาร และประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานสากลในด้านนิรภัยสนามบิน
11.จัดรอบการตรวจสอบคู่มือการดำเนินการบริหารสนามบิน (SMS) พร้อมปรับปรุงแก้ไขให้เป็นปัจจุบัน
12.บริหารจัดการบุคลากรในสายบังคับบัญชา และนำนโยบายด้านความปลอดภัยในการทำงานไปสู่การปฏิบัติ เพื่อการป้องกันอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงาน
13.สื่อสารถ่ายทอดข้อมูล, ข่าวสาร, นโยบายของบริษัทฯ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และมีประสิทธิภาพ รวมถึงติดตามและนำไปใช้ในการปฏิบัติงาน
14.จัดทำแผนงานประจำปี และงบประมาณประจำปีที่เกี่ยวข้องกับงานในความรับผิดชอบ รวมถึงควบคุม ตรวจสอบ ดูแลให้การดำเนินงานเป็นไปตามแผนงานและงบประมาณประจำปีที่ตั้งไว้อย่างครบถ้วน
15. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบและหน้าที่หลักข้างต้นตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
16. บริหารจัดการบุคลากรในสายบังคับบัญชา และนำนโยบายด้านความปลอดภัยในการทำงานไปสู่การปฏิบัติเพื่อการป้องกันอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงาน (เฉพาะระดับหัวหน้างาน)
17. สื่อสารถ่ายทอดข้อมูล, ข่าวสาร, นโยบายของบริษัทฯ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และมีประสิทธิภาพ รวมถึงติดตามและนำไปใช้ในการปฏิบัติงาน (สำหรับพนักงานทุกระดับ)
18. สอนงาน ถ่ายทอดองค์ความรู้ ประสบการณ์ พัฒนาศักยภาพของผู้ใต้บังคับบัญชา/ทีมงานให้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ รวมทั้งส่งเสริมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องของทีมงาน (เฉพาะระดับหัวหน้างาน)
19. รับผิดชอบต่อการพัฒนาศักยภาพและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องของตนเอง ซึ่งหมายรวมถึงการเข้ารับการฝึกอบรม แบ่งปัน/ประยุกต์ใช้องค์ความรู้ และร่วมกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพตามที่องค์กรกำหนด (เฉพาะระดับเจ้าหน้าที่)
20. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบและหน้าที่หลักข้างต้นตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา (สำหรับพนักงานทุกระดับ)

Prerequisite

 • Education :
  ปริญญาตรีขึ้นไปในด้านการบริหาร หรือการจัดการด้านการบิน หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • Job Experience :
  มีประสบการณ์การทำงานด้านการบริหารนิรภัยการบิน/ประสบการณ์ทางด้านการบินอย่างน้อย 3 ปี
 • License : -
 • Basic skills :
  สามารถใช้งานโปรแกรม MS. Office หรือโปรแกรมอื่นๆที่เกี่ยวข้องได้ในระดับดี
  สามารถใช้ภาษาอังกฤษ Speaking, Writing, Reading ได้ในระดับดี (TOEIC 600)
  มีใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคล
 • Other qualification - if any : -

Salary Range

- THB

Apply Job