Job Opportunities

Supervisor - Airside Operations (ประจำสนามบินสมุย) - (1 Position) Urgent

Location : Surat Thani

Job PurPose

วางแผนและควบคุม กำกับดูแลในการจัดสรรทรัพยากรของสนามบินให้เกิดประโยชน์สูงสุดในแต่ละฤดูกาลและตามแผนการทำการบินแบบประจำ เพื่อให้รองรับกับจำนวนเที่ยวบินและผู้โดยสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพียงพอและปลอดภัย รวมถึงจัดให้มีการจัดเก็บสถิติการบริหารจัดการสนามบินในด้านต่างๆ เพื่อเป็นศูนย์กลางของข้อมูลในการดำเนินการสนามบิน สำหรับการนำไปใช้ในการวิเคราะห์ ประมวลผล เพื่อการวางแผนการบริหารจัดการทรัพยากรของสนามบินให้มีประสิทธิภาพสูงสุดและนำส่งข้อมูลหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นประจำทุกเดือน กำกับดูแลงานด้านกฎอนามัยระหว่างประเทศ กำกับดูแลระบบ WEBSITE ของสนามบินให้มีข้อมูลที่ถูกต้อง ทันสมัยและเป็นปัจจุบัน ตรวจสอบติดตามข้อมูลด้านระบบคุณภาพ (ISO) ของทุกส่วนงานเพื่อรวบรวมนำส่งส่วนงานระบบบริหารคุณภาพตามรอบระยะเวลาที่กำหนด

Prerequisite

 • Education :
  ปริญญาตรีด้านการบริหารสนามบิน สายการบินหรือที่เกี่ยวข้อง
 • Job Experience :
  - อย่างน้อย 3 ปีในงานด้านการบริหารสนามบินหรือสายการบิน
 • License : -
 • Basic skills : -
 • Other qualification - if any :
  - เพศชายหรือหญิง อายุไม่ต่ำกว่า 25 ปี \\\\ - มีความอดทนสามารถปฏิบัติงานภายใต้สภาพแวดล้อมการทำงานที่มีความกดดันสูง \\\\ - มีความรับผิดชอบ ทุ่มเทต่อการทำงาน ไม่มีข้อจำกัดด้านเวลาในการทำงาน \\\\ - มีใจรักในการบริการ ยิ้มแย้มแจ่มใส ใจเย็น \\\\ - มีมนุษยสัมพันธ์ มีบุคลิกภาพที่ดีและประสานงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี \\\\ - มีความคิดเชิงสร้างสรรค์

Salary Range

9999999 - 9999999

Key Accountabilities

 • กำกับ ดูแล วางแผนงาน ประสานงาน รายงานและแก้ไขปัญหาการดำเนินงานประจำวัน (Day to Day)
 • 2. กำกับ ดูแล ตรวจสอบ และจัดให้มีการจัดเก็บการรวบรวมข้อมูลประจำวันและสรุปรายเดือนในการดำเนินงานที่รับผิดชอบ เช่น จำนวนผู้โดยสาร จำนวนเที่ยวบินทั้งประจำ เช่าเหมาลำ เครื่องบินส่วนตัวหรือรับส่งผู้ป่วย ประเภทอากาศยาน เวลาขึ้นลงและเข้าออกหลุมจอดของอากาศยาน ทิศทางการขึ้นลงของอากาศยานฯลฯ ข้อมูลการใช้ทรัพยากรที่เกี่ยวข้องของสนามบิน เช่น การใช้หลุมจอดอากาศยาน, การใช้เคาน์เตอร์เช็คอิน, การใช้สายพานรับกระเป๋าฯลฯ เพื่อนำส่งข้อมูลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในรูปแบบต่างๆ และตามรอบเวลาที่กำหนด
 • 3. กำกับ ดูแล ตรวจสอบและประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการจัดให้ทรัพยากรหรือระบบหลักต่างๆ ในความรับผิดชอบ สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดเวลาการให้บริการ เช่น ระบบแสดงข้อมูลสำหรับผู้โดยสาร (FIDs,), ระบบ Info Pax, ระบบ AFTN รวมถึงระบบวิทยุสื่อสาร
 • 4. กำกับ ดูแล ตรวจสอบด้านงานพิธีการบิน ตั้งแต่การขออนุญาตทำการบิน การประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การตรวจสอบเอกสารต่างๆ ให้เป็นไปตามข้อกำหนดและทำการปล่อยหรือยับยั้งอากาศยาน รวมถึงจัดให้มีการจัดเก็บข้อมูลประจำวันของงานพิธีการบิน
 • 5. กำกับ ดูแล ตรวจสอบให้การบริหารจัดการลานจอด เคาน์เตอร์เช็คอิน สายพานรับสัมภาระ การใช้ Gate ให้เป็นไปตามแผนที่จัดทำไว้โดยหน่วยงานวางแผนการปฏิบัติการสนามบิน และบริหารจัดการวันต่อวันหากแผนการบินในแต่ละวันมีการเปลี่ยนแปลงไปจากแผนหลักที่วางไว้หรือเปลี่ยนแปลงเพราะเหตุฉุกเฉินและสถานการณ์ไม่ปกติต่างๆ
 • 6. กำกับ ดูแล ตรวจสอบความถูกต้องในการออกเอกสารข่าวประกาศผู้ทำการบิน (NOTAM) ในกรณีต่างๆ ตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับด้านการออกเอกสารข่าวสารการบิน (AIS) และนำเสนอต่อหน่วยงานเกี่ยวข้องตามข้อกำหนด รวมถึงการปรับปรุงสถานะ NOTAM ให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน (ยกเลิก, ต่ออายุ)
 • กำกับ ดูแลและจัดให้มีการรวบรวมข้อมูลระบบบริหารคุณภาพตามรอบเวลา พร้อมนำส่งข้อมูลให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ติดตามการแก้ไขข้อบกพร่องที่ได้รับในทันทีหรือโดยเร็วที่สุด
 • จัดทำคู่มือและแผนการบริหารลานจอด การดำเนินการพิธีการบิน พร้อมจัดให้มีการประชุมทบทวน เพื่อแก้ไขปรับปรุงให้ข้อมูลมีความครบถ้วนถูกต้องและเป็นปัจจุบันเสมอ
 • รวบรวมข้อมูลและจัดทำงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน ตรวจสอบทบทวนการใช้งบประมาณระหว่างปีให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้
 • กำกับ ดูแล บริหารจัดการตารางการทำงานของพนักงานในสังกัดเพื่อให้มีเพียงพอในการปฏิบัติงานประจำวัน ประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานในสังกัดตามรอบระยะเวลา รวมถึงวางแผนในการพัฒนาบุคลากรด้านการอบรมเป็นประจำทุกปี รวมถึงประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างเหมาภายนอก (หากมี) เป็นประจำทุกเดือน และจัดทำขอบเขตการจ้างงานบริษัทภายนอกทุกครั้งตามรอบระยะเวลาที่กำหนดในสัญญาจ้างงาน
 • จัดประชุมพร้อมเป็นเลขาการประชุมในเรื่องที่รับผิดชอบเป็นกรณีๆไป เช่น ประชุมแก้ไขปัญหาหรือปรับปรุงการปฏิบัติงานในเขตลานจอด, ประชุมแก้ไขหรือปรับปรุงระบบการบันทึกข้อมูลการปฏิบัติการบินฯลฯ และเข้าร่วมประชุมของสนามบินหรือตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น การประชุมกิจการสนามบิน, การประชุมแผนฉุกเฉินฯลฯ
 • บริหารจัดการบุคลากรในสายบังคับบัญชา และนำนโยบายด้านความปลอดภัยในการทำงานไปสู่การปฏิบัติเพื่อการป้องกันอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงาน (เฉพาะระดับหัวหน้างาน)
 • สื่อสารถ่ายทอดข้อมูล, ข่าวสาร, นโยบายของบริษัทฯ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และมีประสิทธิภาพ รวมถึงติดตามและนำไปใช้ในการปฏิบัติงาน (สำหรับพนักงานทุกระดับ)
 • สอนงาน ถ่ายทอดองค์ความรู้ ประสบการณ์ พัฒนาศักยภาพของผู้ใต้บังคับบัญชา/ทีมงานให้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ รวมทั้งส่งเสริมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องของทีมงาน (เฉพาะระดับหัวหน้างาน)
 • กำกับ ดูแล วางแผนงาน ประสานงาน รายงานและแก้ไขปัญหาการดำเนินงานประจำวัน (Day to Day)
 • 2. กำกับ ดูแล ตรวจสอบ และจัดให้มีการจัดเก็บการรวบรวมข้อมูลประจำวันและสรุปรายเดือนในการดำเนินงานที่รับผิดชอบ เช่น จำนวนผู้โดยสาร จำนวนเที่ยวบินทั้งประจำ เช่าเหมาลำ เครื่องบินส่วนตัวหรือรับส่งผู้ป่วย ประเภทอากาศยาน เวลาขึ้นลงและเข้าออกหลุมจอดของอากาศยาน ทิศทางการขึ้นลงของอากาศยานฯลฯ ข้อมูลการใช้ทรัพยากรที่เกี่ยวข้องของสนามบิน เช่น การใช้หลุมจอดอากาศยาน, การใช้เคาน์เตอร์เช็คอิน, การใช้สายพานรับกระเป๋าฯลฯ เพื่อนำส่งข้อมูลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในรูปแบบต่างๆ และตามรอบเวลาที่กำหนด
 • 3. กำกับ ดูแล ตรวจสอบและประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการจัดให้ทรัพยากรหรือระบบหลักต่างๆ ในความรับผิดชอบ สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดเวลาการให้บริการ เช่น ระบบแสดงข้อมูลสำหรับผู้โดยสาร (FIDs,), ระบบ Info Pax, ระบบ AFTN รวมถึงระบบวิทยุสื่อสาร
 • 4. กำกับ ดูแล ตรวจสอบด้านงานพิธีการบิน ตั้งแต่การขออนุญาตทำการบิน การประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การตรวจสอบเอกสารต่างๆ ให้เป็นไปตามข้อกำหนดและทำการปล่อยหรือยับยั้งอากาศยาน รวมถึงจัดให้มีการจัดเก็บข้อมูลประจำวันของงานพิธีการบิน
 • 5. กำกับ ดูแล ตรวจสอบให้การบริหารจัดการลานจอด เคาน์เตอร์เช็คอิน สายพานรับสัมภาระ การใช้ Gate ให้เป็นไปตามแผนที่จัดทำไว้โดยหน่วยงานวางแผนการปฏิบัติการสนามบิน และบริหารจัดการวันต่อวันหากแผนการบินในแต่ละวันมีการเปลี่ยนแปลงไปจากแผนหลักที่วางไว้หรือเปลี่ยนแปลงเพราะเหตุฉุกเฉินและสถานการณ์ไม่ปกติต่างๆ
 • 6. กำกับ ดูแล ตรวจสอบความถูกต้องในการออกเอกสารข่าวประกาศผู้ทำการบิน (NOTAM) ในกรณีต่างๆ ตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับด้านการออกเอกสารข่าวสารการบิน (AIS) และนำเสนอต่อหน่วยงานเกี่ยวข้องตามข้อกำหนด รวมถึงการปรับปรุงสถานะ NOTAM ให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน (ยกเลิก, ต่ออายุ)
 • กำกับ ดูแลและจัดให้มีการรวบรวมข้อมูลระบบบริหารคุณภาพตามรอบเวลา พร้อมนำส่งข้อมูลให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ติดตามการแก้ไขข้อบกพร่องที่ได้รับในทันทีหรือโดยเร็วที่สุด
 • จัดทำคู่มือและแผนการบริหารลานจอด การดำเนินการพิธีการบิน พร้อมจัดให้มีการประชุมทบทวน เพื่อแก้ไขปรับปรุงให้ข้อมูลมีความครบถ้วนถูกต้องและเป็นปัจจุบันเสมอ
 • รวบรวมข้อมูลและจัดทำงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน ตรวจสอบทบทวนการใช้งบประมาณระหว่างปีให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้
 • กำกับ ดูแล บริหารจัดการตารางการทำงานของพนักงานในสังกัดเพื่อให้มีเพียงพอในการปฏิบัติงานประจำวัน ประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานในสังกัดตามรอบระยะเวลา รวมถึงวางแผนในการพัฒนาบุคลากรด้านการอบรมเป็นประจำทุกปี รวมถึงประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างเหมาภายนอก (หากมี) เป็นประจำทุกเดือน และจัดทำขอบเขตการจ้างงานบริษัทภายนอกทุกครั้งตามรอบระยะเวลาที่กำหนดในสัญญาจ้างงาน
 • จัดประชุมพร้อมเป็นเลขาการประชุมในเรื่องที่รับผิดชอบเป็นกรณีๆไป เช่น ประชุมแก้ไขปัญหาหรือปรับปรุงการปฏิบัติงานในเขตลานจอด, ประชุมแก้ไขหรือปรับปรุงระบบการบันทึกข้อมูลการปฏิบัติการบินฯลฯ และเข้าร่วมประชุมของสนามบินหรือตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น การประชุมกิจการสนามบิน, การประชุมแผนฉุกเฉินฯลฯ
 • บริหารจัดการบุคลากรในสายบังคับบัญชา และนำนโยบายด้านความปลอดภัยในการทำงานไปสู่การปฏิบัติเพื่อการป้องกันอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงาน (เฉพาะระดับหัวหน้างาน)
 • สื่อสารถ่ายทอดข้อมูล, ข่าวสาร, นโยบายของบริษัทฯ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และมีประสิทธิภาพ รวมถึงติดตามและนำไปใช้ในการปฏิบัติงาน (สำหรับพนักงานทุกระดับ)
 • สอนงาน ถ่ายทอดองค์ความรู้ ประสบการณ์ พัฒนาศักยภาพของผู้ใต้บังคับบัญชา/ทีมงานให้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ รวมทั้งส่งเสริมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องของทีมงาน (เฉพาะระดับหัวหน้างาน)
Apply Job