Job Opportunities

Specialist - Consolidate Accounting - (1 Position) Urgent

Location : Bangkok

Job PurPose

ตรวจสอบการจัดทำงบการเงินรวมและงบกระแสเงินสด , หมายเหตุประกอบงบการเงิน , สอบทานงบการเงินและ\\\\ งบการเงินรวม , ตรวจสอบข้อมูลรายการระหว่างกันรวมถึงผลต่างรายการระหว่างกันของบริษัทในเครือ(บริษัทย่อย\\\\ และบริษัทร่วม) , จัดทำงบการเงินเปรียบเทียบย้อนหลัง และวิเคราะห์ข้อมูลทางบัญชีในส่วนที่รับผิดชอบ เพื่อใช้เป็น\\\\ หลักฐานในการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบบัญชี

Major Challenges

การวบรวมข้อมูลรายการระหว่างกันรวมถึงผลต่างรายการระหว่างกันของบริษัทฯในเครือ ซึ่งเป็นการรวบรวมข้อมูลและติดตามข้อมูลเพื่อใช้ในการออกงบการเงินรวม

Prerequisite

 • Education :
  ปริญญาตรี-สาขาการบัญชี
 • Job Experience :
  มีประสบการณ์งานด้านบัญชี 3-5 ปีขึ้นไป หรือมีประสบการณ์จากสำนักงานตรวจสอบบัญชี, มีความรู้เกี่ยวกับบัญชีของบัริษัทฯที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • License :
  ใบอนุญาตผู้ทำบัญชี (CPD)-(ถ้ามี)
 • Basic skills :
  1. Microsoft Office-Excel, Word\\\\ 2. ความรู้ภาษาอังกฤษ พูด,อ่าน,เขียนเป็นอย่างดี\\\\ 3. ความรู้เกี่ยวกับการบัญชีและภาษีอากรที่เกี่ยวข้อง
 • Other qualification - if any :
  มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถงานร่วมกับผู้อื่นได้

Qualifications in Execution of Work

 • Knowledge & Skill :
  1. ความรู้เกี่ยวกับภาษาอังกฤษ พูด,อ่าน,เขียน เป็นอย่างดี\\\\ 2. มีความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชีที่ใช้รับรองทั่วไป\\\\ 3. มีความรู้เกี่วกับการบัญชีภาษีอากร และกฎหมายภาษีอากร\\\\ 4. มีควาามรู้ในการจัดทำงบการเงินรวม, งบกระแสเงินสด\\\\ 5. มีความรู้เกี่ยวกับกฎระเบียบข้อบังคับ ของ ก.ล.ต. ในการจัดทำงบการเงินรวมของบริษัทฯที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย\\\\ 6. Advance Microsoft Office-Excel
 • License :
  ใบอนุญาตผู้ทำบัญชี (CPD)-(ถ้ามี)

Salary Range

9999999 - 9999999

Key Accountabilities

 • ตรวจสอบ , จัดทำงบการเงินรวมและงบกระแสเงินสด , หมายเหตุประกอบงบการเงิน นำเสนอกรรมการบริษัท ฯ ลงนาม ในงบการเงินรวม เพื่อใช้ในการออกงบการเงินและงบการเงินรวมของบริษัทฯ
 • สอบทานงบการเงินและงบการเงินรวม เพื่อใช้ในการออกงบการเงินและงบการเงินรวม นำส่ง ก.ล.ต.(สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์)
 • ตรวจสอบข้อมูลรายการระหว่างกันรวมถึงผลต่างรายการระหว่างกันของบริษัทในเครือ เพื่อใช้ในการจัดทำงบการเงินรวม
 • สอบทานรายงานทางการเงินของ บริษัทในเครือ ให้เป็นไปตามนโยบายการบัญชีที่กำหนด
 • จัดทำงบการเงินเปรียบเทียบย้อนหลัง เพื่อใช้แสดงในงบการเงินและงบการเงินรวมของบริษัทฯ
 • วิเคราะห์ข้อมูลทางบัญชีในส่วนที่รับผิดชอบ เพื่อใช้ในการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบบัญชี
 • สื่อสารถ่ายทอดข้อมูล, ข่าวสาร, นโยบายของบริษัทฯ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และมีประสิทธิภาพ รวมถึงติดตามและนำไปใช้ในการปฏิบัติงาน
Apply Job