Job Opportunities

Supervisor - Airport Safety - (1 Position)

Location : Trat

Job PurPose

เพื่อควบคุมการปฏิบัติงานด้านนิรภัยของสนามบินให้มีความปลอดภัยตามข้อกำหนดของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยและสากล ตลอดจนตรวจสอบคู่มือบริหารนิรภัยสนามบิน (Airport Safety Management Manual) ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่บริษัทกำหนดขึ้น โดยสอดคล้องกับมาตรฐานของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย

Prerequisite

 • Education :
  ปริญญาตรี หรือสูงกว่า ด้านการบริหาร หรือการจัดการด้านการบิน หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • Job Experience :
  ประสบการทำงานด้านการบริหารนิรภัยการบินอย่างน้อย 3 ปี
 • License : -
 • Basic skills :
  1. Safety Management System
  2. Airport Operations
  3. สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ โปรแกรม MS Office , Internet , E-mail
  4. สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้
 • Other qualification - if any :
  1. มีมนุษยสัมพันธ์ดี
  2. มีระเบียบวินัย
  3. มีความละเอียดรอบคอบ
  4. มีความรับผิดชอบสูง
  5. มีความขยัน
  6. มีความอดทน
  7. มีความตรงต่อเวลา
  8. มีความซื่อสัตย์
  9. สามารถเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดได้
  10. สามารถทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้
  11. สามารถบริหารโครงการได้เป็นอย่างดี
  12. มีทักษะในการคิดวิเคราะห์
  13. มีความเป็นผู้นำและการควบคุมงาน (Supervisory skills)

Qualifications in Execution of Work

 • Knowledge & Skill :
  1. การตรวจประเมิน (Audit)
  2. ACI/ICAO Certification
  3. Aircraft Incident / Accident Investigation
 • License : -

Salary Range

-

Key Accountabilities

 • 1. ควบคุมให้มีการดำเนินโครงการนิรภัยของสนามบินตราดให้เป็นไปตามแผนงานโครงการบริหารนิรภัยประจำปี
 • 2. จัดให้มีกระบวนการในการวิเคราะห์สภาพอันตรายและประเมินความเสี่ยงด้านนิรภัยของสนามบินตราด
 • 3. ติดตามการปรับปรุง และทำการแก้ไขสภาพไม่ปลอดภัย ตลอดจนวิธีการบริหารจัดการกับความเสี่ยงที่พบ ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
 • 4. จัดทำและควบคุมการตรวจ (Audit) ด้านนิรภัยการบินตามแผนงานประจำปีให้เป็นไปตามแผนการตรวจที่จัดขึ้น และแจ้งผลการตรวจต่อผู้บังคับบัญชา
 • 5. วางแผนและจัดให้มีการตรวจสอบนิรภัยทั้งการตรวจสอบจากภายในและภายนอก
 • 6. เสนอแนะแนวทางในการพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการนิรภัยสนามบิน
 • 7. ควบคุมการบันทึก และจัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานด้านนิรภัยสนามบินทั้งหมดให้เป็นไปตามคู่มือบริหารนิรภัยสนามบินที่จัดทำขึ้น
 • 8. จัดให้มีการประชาสัมพันธ์ด้านนิรภัยให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบผ่านทางช่องทางการประชาสัมพันธ์ต่างๆ
 • 9. วางแผนการฝึกอบรมด้านนิรภัยแก่พนักงานของสนามบิน ผู้ประกอบการในสนามบิน และผู้เกี่ยวข้องอื่นๆ
 • 10. เป็นผู้แทนของสนามบินในการสื่อสาร และประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานสากลในด้านนิรภัยสนามบิน
 • 11. จัดรอบการตรวจสอบคู่มือการดำเนินการบริหารสนามบิน (SMS) พร้อมปรับปรุงแก้ไขให้เป็นปัจจุบัน
 • 12. บริหารจัดการบุคลากรในสายบังคับบัญชา และนำนโยบายด้านความปลอดภัยในการทำงานไปสู่การปฏิบัติ เพื่อการป้องกันอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงาน
 • 13. สื่อสารถ่ายทอดข้อมูล, ข่าวสาร, นโยบายของบริษัทฯ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และมีประสิทธิภาพ รวมถึงติดตามและนำไปใช้ในการปฏิบัติงาน
 • 14. จัดทำแผนงานประจำปี และงบประมาณประจำปีที่เกี่ยวข้องกับงานในความรับผิดชอบ รวมถึงควบคุม ตรวจสอบ ดูแลให้การดำเนินงานเป็นไปตามแผนงานและงบประมาณประจำปีที่ตั้งไว้อย่างครบถ้วน
 • 15. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบและหน้าที่หลักข้างต้นตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
Apply Job