Job Opportunities

Sales Coordinations Officer - (1 Position)

Location : Bangkok

Job PurPose

สนับสนุนการปฏิบัติงานระหว่างเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกองค์กร

Major Challenges

ต้องมีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับระบบสำรองที่นั่ง ราคา ผลิตภัณฑ์ และสามารถประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ได้ดี

Prerequisite

 • Education :
  ปริญญาตรี
 • Job Experience : -
 • License : -
 • Basic skills : -
 • Other qualification - if any :
  -มีบุคลิกภาพที่ดี\\\\ -สามารถทำงานล่วงเวลา หรือนอกเหนือวันทำงานได้

Key Accountabilities

 • ประสานงานด้านการขายระหว่างเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในองค์กร เช่น ส่วนสำรองที่นั่งและออกบัตรโดยสาร ส่วนบริหารรายได้ค่าโดยสาร และส่วนพิกัดอัตราค่าบัตรโดยสาร เพื่อให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายได้รับความสะดวกในการปฏิบัติงาน
 • จัดทำ Presentation เพื่อให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายนำเสนอลูกค้า
 • รวบรวมข้อมูลยอดขายและเปรียบเทียบสถิติเพื่อจัดส่งให้กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย
 • รับโทรศัพท์และโต้ตอบอีเมล กับตัวแทนจำหน่าย เพื่อให้ความช่วยเหลือและตอบคำถามต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการขายหรือบริการของบริษัทฯ
 • จัดทำ Facebook ในส่วนของตัวแทนจำหน่าย รวมทั้งพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการสร้างช่องทางในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีของบริษัทกับตัวแทนจำหน่าย
 • ประสานงานและดำเนินการในเรื่องที่เกี่ยวกับการขายให้กับตัวแทนจำหน่าย ตามที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายได้เจรจาต่อรองไว้
 • จัดทำฐานข้อมูลของตัวแทนจำหน่าย โดยอ้างอิงข้อมูลที่ได้รับจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย (Agent Profile)
 • จัดส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการขาย เช่น ราคา, ประกาศ เป็นต้น ให้กับตัวแทนจำหน่าย (ในกรณีที่มีการร้องขอ)
 • จัดทำเอกสารราคาพิเศษ (Contract Rate) และเอกสารรูปแบบการขาย Package และการขายช่องทางใหม่ๆ
 • ประสานงานการขอจัดทำ Sales tool, Sales kit และสื่อส่งเสริมการขายให้กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย
 • ร่วมงานBooth ที่ทางบริษัทเข้าร่วม เช่น งาน Consumer Fair (ไทยเที่ยวไทย) ฯลฯ
 • สื่อสารถ่ายทอดข้อมูล, ข่าวสาร, นโยบายของบริษัทฯ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และมีประสิทธิภาพ รวมถึงติดตามและนำไปใช้ในการปฏิบัติงาน
 • ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบและหน้าที่หลักข้างต้นตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
Apply Job