Job Opportunities

Student Pilot - (20 Position)

Location : Samut Prakan

Job PurPose

รับสมัครศิษย์การบินรุ่นที่ 5 ปีการศึกษา 2559.....

Major Challenges

ขั้นตอนการสมัครศิษย์การบิน บริษัท การบินกรุงเทพจำกัด (มหาชน) รุ่นปีพ.ศ. 2559

1. ผู้สมัครต้องเข้ามากรอกใบสมัครหน้าเว็บไซต์ career.bangkokair.com ภายในวันที่ 12-18 พฤศจิกายน 2558 พร้อมแนบเอกสารสมัครงานตามรายละเอียด
2. เมื่อคุณสมบัติเบื้องต้นการรับสมัครผ่าน บริษัทจะทำการส่งอีเมลล์ตอบรับตามอีเมลล์ส่วนตัวที่ผู้สมัครแจ้งไว้ ภายในวันที่12-18 พฤศจิกายน 2558
ภายหลังที่ผู้สมัครทำการสมัครเรียบร้อยแล้วเพื่อให้เลือกวันยื่นเอกสารและรอบการยื่น
3. ผู้สมัครเลือกวันยื่นเอกสารสมัครศิษย์การบินผ่านทาง link ที่ได้รับทางอีเมลล์ซึ่งมีทั้งหมด 2 วัน วันละ3รอบ
- วันที่ 24 พฤศจิกายน 2558
- วันที่ 25 พฤศจิกายน 2558

4. วันที่ยื่นเอกสารผู้สมัครต้องเตรียมเอกสารเพื่อทำการยื่นสมัครด้วยตนเองดังนี้
* ตัวจริงและรับรองสำเนาเอกสารทุกฉบับ
- รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 2 รูป
- ใบสมัครปริ้นท์จาก http://jobs.bangkokair.com
- สำเนาและตัวจริงบัตรประชาชน
- สำเนาและตัวจริงทะเบียนบ้าน
- สำเนาและตัวจริงเอกสารทางทหาร (สด.8 หรือ สด.43) สำหรับเพศชาย
- สำเนาและตัวจริงใบรับรองผลการศึกษาที่มีการระบุวันที่จบการศึกษา (Transcript)
- สำเนาและตัวจริงผลการทดสอบภาษาอังกฤษ OEIC หรือ TOEFL หรือ IELTS อย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี
นับตั้งแต่วันที่ 18 พฤศจิกายน 2556 – 18 พฤศจิกายน 2558 และกำหนดให้เกณฑ์คะแนนมีรายละเอียดดังนี้
- TOEIC มีคะแนนตั้งแต่ 650 ขึ้นไป
- TOEFL มีคะแนนตั้งแต่ 80 ขึ้นไป
- IELTS มีคะแนนตั้งแต่ 5.5 ขึ้นไป
*** เอกสารการทดสอบภาษาอังกฤษต้องเป็นการสอบส่วนบุคคล หรือ Personal เท่านั้น
ทั้งนี้ ข้อความดังกล่าวทั้งหมดในใบสมัครนี้ต้องเป็นความจริงทุกประการ หากข้อความในใบสมัครงานเอกสารที่นำมาแสดง หรือรายละเอียดที่ให้ไว้ไม่เป็นความจริง
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการพิจารณา

5. ทดสอบข้อเขียนในวันที่ 19 ธันวาคม 2558 (คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ ภาษาอังกฤษ ความรู้ทั่วไปและข้อสอบวัดด้านทัศนคติ) ซึ่งสถานที่บริษัทฯจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

Prerequisite

 • Education :
  1. ชายหรือหญิง สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 28 ปี ซึ่งเกิดตั้งแต่วันที่ 18 พฤศจิกายน 2530 เป็นต้นไป
  2. พ้นพันธะทางทหาร มีเอกสารหลักฐาน สด. 8 หรือ สด. 43
  3. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป โดยมีเกรดเฉลี่ยสะสม (GPA) 2.5 ขึ้นไป (เกรดเฉลี่ยยึดตามวุฒิการศึกษาปริญญาตรี)
  สำหรับผู้ที่จบการศึกษาจากต่างประเทศมาให้นำคะแนนที่จบการศึกษาไปยื่นปรับเพื่อเทียบเกรดกับทางกระทรวงศึกษาธิการและต้องนำมายื่นภายในวันที่สอบข้อเขียนเท่านั้น
  4. มีทักษะการฟัง พูด และเขียนภาษาอังกฤษได้ดี โดยจะต้องมีหลักฐานการทดสอบภาษาอังกฤษของ TOEIC หรือ TOEFL หรือ IELTS อย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี
  นับตั้งแต่วันที่ 18 พฤศจิกายน 2556 – 18 พฤศจิกายน 2558 และกำหนดให้เกณฑ์คะแนนมีรายละเอียดดังนี้
  - TOEIC มีคะแนนตั้งแต่ 650 ขึ้นไป
  - TOEFL มีคะแนนตั้งแต่ 80 ขึ้นไป
  - IELTS มีคะแนนตั้งแต่ 5.5 ขึ้นไป

  *** เอกสารการทดสอบภาษาอังกฤษต้องเป็นการสอบส่วนบุคคล หรือ Personal เท่านั้น
 • Job Experience : -
 • License : -
 • Basic skills : -
 • Other qualification - if any : -
 • วันที่ กำหนดการรับสมัคร
  12-18 พ.ย. 58 เปิดรับสมัคร online application
  24-25 พ.ย. 58 ยื่นเอกสารการสมัครงานด้วยตนเองที่ สำนักงานใหญ่ บริษัทการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
  2-8 ธ.ค. 58 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน
  19-ธ.ค.-59 สอบข้อเขียน 5 วิชา
  1. คณิต
  2. ฟิสิกส์
  3. อังกฤษ
  4. ความรู้ทั่วไป
  5. Personality test
  25-ธ.ค.-58 ประกาศผลสอบข้อเขียนศิษย์การบิน
  ม.ค.-59 ผู้สมัครตรวจร่างกายและจิตวิทยาการบินโรงพยาบาลกรุงเทพ
  25-29 ม.ค. 59 ประกาศผลผู้ผ่านการตรวจร่างกายและมีสิทธิสอบสัมภาษณ์
  8-12 ก.พ. 59 ผู้สมัครสอบสัมภาษณ์เดี่ยว
  18-ก.พ.-59 ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นศิษย์การบิน
  1-เม.ย.-59 เข้าโรงเรียนการบิน
Apply Job