Job Opportunities

Turnaround Coordinator - USM - (1 Position)

Location : Surat Thani

Prerequisite

 • Education :
  จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
 • Job Experience : -
 • License : -
 • Basic skills :
  -สามารถสื่อสารกับหน่วยงานอื่นๆ ได้เป็นอย่างดี
  -มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์
  -สามารถสื่อสารภาษาไทยและอังกฤษได้ (ผลคะแนน TOEIC 550 คะแนนขึ้นไป อายุไม่เกิน 2 ปี นับจากวันสมัคร)
  -เป็นคนช่างสังเกต และมีความละเอียดรอบคอบ
  -กล้าตัดสินใจ มีความเป็นผู้นำ
 • Other qualification - if any : -

Salary Range

- THB

Key Accountabilities

 • ดูแลติดตาม บันทึกข้อมูลในการให้บริการอากาศยานกับส่วนงานต่างๆให้เป็นไปตาม Aircraft Servicing Arrangement (ASA) เพื่อนำไปประกอบการทำสถิติและแก้ไข
 • ดำเนินการจัดเก็บ แก้ไขเอกสารและคู่มือการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ให้ได้ตามมาตรฐานการบินและเป็นปัจจุบัน และนำข้อมูลที่มีการเปลี่ยนแปลงแจ้งกับผู้เกี่ยวข้อง
 • ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบและหน้าที่หลักข้างต้นตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
 • ดำเนินการแจ้งข้อมูลของเที่ยวบินขาเข้า-ขาออก เช่น จำนวนผู้โดยสาร ลูกเรือ ข่าวอากาศ เป็นต้น ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ถูกต้องตามขั้นตอนการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ
 • ดูแลและตรวจเช็คผู้ที่มาปฏิบัติงานในพื้นที่ลานจอดและเกี่ยวข้องกับอากาศยาน ให้ถูกต้องตามระเบียบกำหนดมาตรฐานของการให้บริการอากาศยานและการปฏิบัติงานเกี่ยวกับความปลอดภัยในลานจอด
 • ตรวจเช็คข้อมูลผู้โดยสาร สัมภาระและสินค้าทั้งหมดที่นำขึ้นอากาศยาน ตามที่ได้รับแจ้งจากส่วนงาน BKKCLC ก่อนนำสัมภาระและสินค้าขึ้นเครื่อง เพื่อให้หน่วยงานเกี่ยวข้องปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง
 • ตรวจสอบการนำและจัดระวางสัมภาระและสินค้า ที่ถูกกำหนดเป็นเงื่อนไขพิเศษในการนำขึ้นอากาศยาน ต้องให้มั่นใจว่า ได้ถูกจัดวางไว้ตรงตามตำแหน่งที่ถูกกำหนดไว้ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่ออากาศยาน
 • ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล เช่น Dangerous Goods (DG), Load & Trim Sheet, LIR, NOTOC, NOTAM ตำแหน่งและน้ำหนักระวางบรรทุกและเอกสารประกอบการบิน และเอกสารอื่นๆ เพื่อนำส่งผู้ควบคุมอากาศยานได้รับทราบและเห็นชอบก่อนทำการบิน
 • ดำเนินการแก้ไขข้อมูลกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงจากที่ถูกกำหนดไว้ให้ถูกต้องก่อนทำการบิน (Last Minute Change)
 • ประสานงานหรือหาทางแก้ปัญหาและรับผิดชอบในการแจ้งข้อมูลเมื่อเกิดความล่าช้าของเที่ยวบิน หรือเหตุการณ์ผิดปกติ ซึ่งอาจเกิดความเสียหายต่อบุคคล ทรัพย์สิน อากาศยาน และอาจส่งผลให้เที่ยวบินนั้นๆ ไม่สามารถทำการบินได้ตามกำหนด โดยให้ได้รับการแก้ไขโดยทันที เพื่อให้เที่ยวบินออกได้ปกติและตามเวลา
Apply Job