Job Opportunities
Training Announced

 

ริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด(มหาชน) ได้พิจารณานักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้ารับฝึกงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
และใคร่ขอแจ้งรายละเอียดการปฐมนิเทศน์ เนักศึกษาฝึกงานประจำรอบที่ 3 / 2560 ดังนี้

 • วันที่ 9 สิงหาคม 2560 ณ ชั้น 17 อาคารสำนักงานใหญ่
 • เวลา 9.00 น. (หากสายเกิน 9.30 น. จะถือว่าสละสิทธิ์ทันที)
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงวันและเวลานัดหมาย ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
 • ขอให้นักศึกษาเตรียมรูปถ่ายสีขนาด 1 นิ้ว สวมชุดนักศึกษามาในวันดังกล่าว และเขียนลำดับ/ชื่อหลังรูปให้เรียบร้อย 
 • การแต่งกาย : นักศึกษาจะต้องแต่งกายด้วยชุดนิสิต/ นักศึกษา ที่สุภาพ เรียบร้อย ตามแบบที่มหาวิทยาลัยกำหนด โดย
  - ผู้หญิง: สวมเสื้อเชิ้ตสีขาว ไม่รัดรูป หรือบางจนเกินไป, กระโปรงความยาวพอดีเข่า หรือเหนือเข่าขึ้นมาเล็กน้อย และรองเท้าสีดำ หุ้มส้น ไม่มีลวดลาย (ห้ามสวมรองเท้าผ้าใบ)
  - ผู้ชาย: สวมเสื้อเชิ้ตสีขาว และผูกเนคไทตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด, กางเกงขายาวสีดำหรือสีน้ำเงิน ไม่รัดรูป และรองเท้าหนัง หุ้มส้นสีดำไม่มีลวดลาย ถุงเท้าสีดํา หรือสีสุภาพ (ห้ามสวมรองเท้าผ้าใบ)

   
 •  หมายเหตุ :
  1. ขอให้นักศึกษาจดจำลำดับที่ ของตนเองตามประกาศให้ได้ เพื่อความรวดเร็วในการลงทะเบียนปฐมนิเทศน์

  2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงวันและเวลานัดหมาย ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
  3 .หากนักศึกษาไม่เข้าร่วมการปฐมนิเทศน์ บริษัทฯ จะถือว่าสละสิทธิ์การฝึกงาน (ยกเว้นแต่นำส่งอีเมลและหลักฐานแจ้งว่าติดธุระ)
  4. หากนักศึกษาไม่สามารถเข้าร่วมการปฐมนิเทศน์ได้ ให้นักศึกษานำส่งแจ้งว่านักศึกษาติดธุระอะไร ที่ไหน เมื่อไหร่ รวมถึงเอกสารหลักฐาน มายัง pgrecruitmen@bangkokair.com  เช่น  หากนักศึกษาติดสอบ ให้นักศึกษา แจ้งชื่อ-นามสกุลของตนเอง และนำส่งตารางสอบมายังอีเมลดังกล่าว เป็นต้นค่ะ
ลำดับ ชื่อ  นามสกุล มหาวิทยาลัย หน่วยงาน  สถานที่ฝึกงาน
1 ธรรมสิทธิ์ เรืองฉัน ราชภัฏสวนสุนันทา Baggage Service&Claims Arrival Hall ชั้น 2  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
2 วิมล แซ่หลี่ มหิดล Ground Services - BKK ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
3 สุชาดา ธนะรัตนนุกูล รังสิต Loyaty & Relations Marketing ชั้น 11 อาคารสำนักงานใหญ่
4 ณัฏฐณิชา สุขเทียบ รังสิต Customer Relations Management ชั้น 11 อาคารสำนักงานใหญ่
5 ธนพร วุฒาพาณิชย์ เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง Passenger Services - BKK ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
6 มาริษา นันทะแสน เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง Passenger Services - BKK ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
7 สิริภาส ไชยกุล เชียงใหม่ Chiang Mai Station ท่าอากาศยานเชียงใหม่
8 ตะวันวาด ทิมทอง เชียงใหม่ Chiang Mai Station ท่าอากาศยานเชียงใหม่
9 เนตรชนก อิ่นแก้วน่าน เชียงใหม่ Chiang Mai Station ท่าอากาศยานเชียงใหม่
10 ศุภกันต์ จันทรประยูร กรุงเทพ Reservation&Ticketing - CNX ห้องตั๋วท่าอากาศยานเชียงใหม่
11 อัซมาวีย์ อนนต์ตรี อัสสัมชัญ Cabin Operation Support อาคารทับสุวรรณ 2 ชั้น 3 ถนนบางนา-ตราด
12 กาญจนา จิรศักดิ์หิรัญ กรุงเทพ Ground Operations Support MTB อาคารผู้โดยสารชั้น 2 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
13 ณัฐาชล ชัยเดช อัสสัมชัญ Bangkok Station อาคาร A3ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
14 จิระพงษ์ สุธิกุลไพบูลย์ กรุงเทพ Cargo Operations CARGO อาคารรับ-ส่งสินค้าภายในประเทศท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
15 ธนัชพร สุขสุเมฆ มหิดล Customer Relations Management ชั้น 11 อาคารสำนักงานใหญ่
16 วชิรญาณ์ กลิ่นขจร บูรพา Pricing and Revenue Management Section ชั้น 12 อาคารสำนักงานใหญ่
17 ภัชรวุธ ผลาหาญ มหาวิทยาลัยศรีปทุม Network and Fleet Management ชั้น 12 อาคารสำนักงานใหญ่
18 ศศิธร แก้วคำ มหาวิทยาลัยศรีปทุม Network and Fleet Management ชั้น 12 อาคารสำนักงานใหญ่
19 ภคนันท์ วังกานนท์ ศรีปทุม Route Profitability&Aliance ชั้น 12 อาคารสำนักงานใหญ่
20 ศรัญญา ใจว่อง นานาชาติสแตมฟอร์ด Corporate Social Responsbility ชั้น 15  อาคารสำนักงานใหญ่
21 ปิยภัทร์ พูนพิริยะ เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร Insurance Management  ชั้น 14  อาคารสำนักงานใหญ่
22 จุไรพร ปะสิ่งชอบ บูรพา Reward and Performance Management ชั้น 16 อาคารสำนักงานใหญ่
23 สุนัดดา ศรีพันดอน บูรพา Ground Services - BKK ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
24 จักรกฤษณ์ อร่ามเวชอนันต์ กรุงเทพ Employee Relations and Human Resources Administration ชั้น 16 อาคารสำนักงานใหญ่
25 ศิรินภา ธะศรีชัย เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี Ancillary Revenues ชั้น 14  อาคารสำนักงานใหญ่
26 ชนากานต์ อุ่นน้ำใจ ราชภัฏเชียงใหม่ Ground Services - BKK ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
27 กษิดิศ ทับทอง ธรรมศาสตร์ Passenger Services - BKK ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
28 อริษา โคลาสก้า เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ Baggage Service&Claims Arrival Hall ชั้น 2 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
29 ภูมิพัฒน์ เขียวเข้ม เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ Baggage Service&Claims Arrival Hall ชั้น 2 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
30 กัลญาพร แดงเพ็ชร เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี Learning and Development ชั้น 16 อาคารสำนักงานใหญ่
31 พัชราภรณ์ โพธิ์นา เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี Quality Management ชั้น 14 อาคารสำนักงานใหญ่
32 อมรเทพ สิงห์น้อย บูรพา Passenger Services - BKK ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
33 ชุติกาญจน์ ชูเจริญ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน Corporate Communications ชั้น 9 อาคารสำนักงานใหญ่
34 กมลชนก วันเต๊ะ มหาวิทยาลัยรังสิต Flight Operations Training Center อาคารทับสุวรรณ 3 ชั้น 4
35 เชษฐ์วิสิฐ์ เหมือนทองแท้ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ Cargo Operations CARGO อาคารรับ-ส่งสินค้าภายในประเทศท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

 APPLY FOR TRAINEE

โครงการรับนักศึกษาฝึกงาน ประจำปี 2560 (โปรดอ่านโดยละเอียด)

บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด(มหาชน) ได้เปิดโครงการรับนักศึกษาฝึกงานประจำปี 2560 เพื่อให้นักศึกษาได้นำความรู้ที่ได้เรียนจากห้องเรียนมาใช้ในการปฏิบัติงานจริง เพื่อพัฒนาและเพิ่มทักษะในการเรียนรู้ และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในระหว่างการฝึกปฏิบัติงาน

หมายเหตุ หากนักศึกษาส่งเอกสารประกอบการสมัครมาไม่ครบ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาเพื่อเข้ารับการฝึกงาน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
(ยกเว้น Portfolio ถือเป็นเอกสารเพิ่มเติมจะมีหรือไม่มีก็ได้)