Job Opportunities
Training Announced

โครงการนักศึกษาฝึกงานรุ่นที่ 3 ประจำปี 2018

ริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ได้พิจารณานักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้ารับฝึกงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
และขอแจ้งรายละเอียดการปฐมนิเทศน์ นักศึกษาฝึกงานประจำรอบที่ 3 / 2561 ดังนี้

วันที่ 16 กรกฎาคม 2561 เวลา 9.00 น. (หากสายเกิน 9.30 น. จะถือว่าสละสิทธิ์)

ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 17 อาคารสำนักงานใหญ่ Bangkok Airways

ขอให้นักศึกษาเตรียมรูปถ่ายสีขนาด 1 นิ้ว สวมชุดนักศึกษามาในวันดังกล่าว และเขียนชื่อจริงและนามสกุลภาษาไทยให้เรียบร้อย 

กรุณาจำลำดับที่ในการเข้าปฐมนิเทศน์ เพื่อความรวดเร็ว

ลำดับที่ คำนำหน้า ชื่อ  นามสกุล มหาวิทยาลัย  หน่วยงาน สถานที่ฝึกงาน
1 นางสาว รจิตา ขำสา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต Ground Services - กรุงเทพ สนามบินสุวรรณภูมิ
2 นางสาว ศิวาพร สิงห์ครุธ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศุนย์นอกที่ตั้งหัวหิน Ground Services - กรุงเทพ สนามบินสุวรรณภูมิ
3 นางสาว ฐิติพรรณ ปณาลี  สุขสำเร็จ มหาวิทยาลัยย่างกุ้ง Passenger Services - กรุงเทพ สนามบินสุวรรณภูมิ
4 นางสาว ปภัสสร ไพรวัน มหาวิทยาลัยศรีปทุม Passenger Services - กรุงเทพ สนามบินสุวรรณภูมิ
5 นางสาว สิริกาญจน์ พรรณรังษี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน Passenger Services - กรุงเทพ สนามบินสุวรรณภูมิ
6 นางสาว คริสติน่า เนอรซตไฮเมอรร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ Ground Services - สมุย ท่าอากาศยานสมุย
7 นางสาว ธัญญ่า ไพล์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ Ground Services - สมุย ท่าอากาศยานสมุย
8 นางสาว หัทยา ธาตุวิสัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ Passenger Services - สมุย ท่าอากาศยานสมุย
9 นางสาว ทรรศวรรณ ผลกาจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม Baggage Services and Claims สนามบินสุวรรณภูมิ
10 นางสาว อลิสา สดับสาร มหาวิทยาลัยรังสิต Reservation & Ticketing -BKK สนามบินสุวรรณภูมิ
11 นาย เตชินท์ ภิรัชตานนท์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต Ground Standard - Services อาคารทับสุวรรณ 1 ชั้น 4 ถนนบางนา-ตราด
12 นางสาว รวิสรา อัศวนนทวงศ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต Cabin Crew Opeations อาคารทับสุวรรณ 2 ชั้น 3  ถนนบางนา-ตราด
13 นางสาว ศศิรัชญ์ สถิตวรรรรัตน์ มหาวิทยาลัยรังสิต Ground Operations Support MTB อาคารผู้โดยสารชั้น 2
14 นางสาว มาลินี  ทับบุรี มหาวิทยาลัยบูรพา Bangkok Station อาคาร A3 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
15 นางสาว รัตนาวลี เทียมยศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ChiangMai Station  ท่าอากาศยานเชียงใหม่
16 นางสาว นัทธมน สนธิกุล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ChiangMai Station  ท่าอากาศยานเชียงใหม่
17 นาย วรพล วัฒนวงศ์พฤกษ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Reservation & Ticketing/ Sales - เชียงใหม่ ออฟฟิศจำหน่ายตั๋วโดยสารเชียงใหม่
 (Kantary Terrace)
18 นาย เฝาซาน หมักหมัน มหาวิทยาลัยกรุงเทพ Phuket Station  ท่าอากาศยานภูเก็ต
19 นางสาว อินทุอร แซ่โล่ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ Safety Services อาคารทับสุวรรณ1 ชั้น 4 ถนนบางนา-ตราด
20 นาย ณัฐพล เนาวประดิษฐ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลภาคตะวันออก Operations Control Center อาคารทับสุวรรณ 1 ชั้น 2 ถนนบางนา-ตราด
21 นางสาว รวิภา เกษกราย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ Quality Management System ชั้น 14  อาคารสำนักงานใหญ่
22 นางสาว ศศิพิมพ์ ไชยอรรถ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Recruitment ชั้น 16  อาคารสำนักงานใหญ่
23 นาย สรวิชญ์ คำแสนยศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Organization Management ชั้น 16  อาคารสำนักงานใหญ่
24 นางสาว จีรณา ทับทิมหิน มหาวิทยาลัยรังสิต Employee Relations and Human Resource Administration ชั้น 16  อาคารสำนักงานใหญ่
25 นางสาว กณิศ  จันทขวัญ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Reward and Performance Management ชั้น 16  อาคารสำนักงานใหญ่
26 นาย กันตินันท์ คงตาดำ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Government Relations ชั้น 14  อาคารสำนักงานใหญ่
27 นาย ฐานทัพ เพชรนิล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Corporate Social Responsibility ชั้น 13  อาคารสำนักงานใหญ่
28 นางสาว อ้อมจิตต์ เผือกทอง มหาวิทยาลัยรังสิต Network Planning and Route Research ชั้น 12 อาคารสำนักงานใหญ่
29 นาย ภาณุุพงศ์ ใจรักษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Marketing Promotion ชั้น 11 อาคารสำนักงานใหญ่
30 นางสาว พรนภัส คงฤทัยชัย มหาวิทยาลัยมหิดล Pricing and Revenue Management ชั้น 12 อาคารสำนักงานใหญ่
31 นาย ปิติพล เหล่าสิริโชติ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Advertising and Sponsorships ชั้น 9 อาคารสำนักงานใหญ่
32 นางสาว สุพัชชา เขื่อนแข มหาวิทยาลัยรังสิต Baggage Services and Claims สนามบินสุวรรณภูมิ

 

หมายเหตุ

1.นักศึกษาที่มีรายชื่อผ่านสัมภาษณ์ หากต้องรอผลตรวจประวัติอาชญากรรม สามารถนำส่งภายหลังวันที่ 25 พฤษภาคมได้ แต่หากนักศึกษาพบเจอประวัติอาชญากรรม ทางบริษัทฯขอตัดสิทธิ์ในการเข้ารับปฐมนิเทศน์

2.หากนักศึกษาไม่สามารถเข้าร่วมการปฐมนิเทศน์ ให้นักศึกษานำส่งหลักฐานแจ้งรายละเอียดเหตุผล รวมถึงเอกสารประกอบ มายัง pginternship@bangkokair.com  เช่น นักศึกษาติดสอบ ให้แจ้งรายละเอียดและตารางสอบ ส่งทางอีเมล์ดังกล่าว

3.การแต่งกาย  : นักศึกษาจะต้องแต่งกายด้วยชุดนิสิต/ นักศึกษา ที่สุภาพ เรียบร้อย ตามแบบที่มหาวิทยาลัยกำหนด โดย

- ผู้หญิง: สวมเสื้อเชิ้ตสีขาว ไม่รัดรูป หรือบางจนเกินไป, กระโปรงความยาวพอดีเข่า หรือเหนือเข่าขึ้นมาเล็กน้อย และรองเท้าสีดำ หุ้มส้น ไม่มีลวดลาย (ห้ามสวมรองเท้าผ้าใบ)

- ผู้ชาย: สวมเสื้อเชิ้ตสีขาว และผูกเนคไทตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด, กางเกงขายาวสีดำหรือสีน้ำเงิน ไม่รัดรูป และรองเท้าหนัง หุ้มส้นสีดำไม่มีลวดลาย ถุงเท้าสีดํา หรือสีสุภาพ (ห้ามสวมรองเท้าผ้าใบ)

หากต้องการสอบถามเพิ่มเติม ติดต่อ 02-265-8754 และ 02-265-5907 ระหว่างวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 9.00 - 17.00 น.

และ อีเมล์ pginternship@bangkokair.com

 APPLY FOR TRAINEE

โครงการรับนักศึกษาฝึกงาน ประจำปี 2018  (โปรดอ่านโดยละเอียด)

 

      บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด(มหาชน) ได้เปิดโครงการรับนักศึกษาฝึกงานประจำปี 2018 เพื่อให้นักศึกษาได้นำความรู้ที่ได้เรียนจากห้องเรียนมาใช้ในการปฏิบัติงานจริง เพื่อพัฒนาและเพิ่มทักษะในการเรียนรู้ และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในระหว่างการฝึกปฏิบัติงาน
 

 

หมายเหตุ ในวันเปิดรับสมัคร Walk-in  หากนักศึกษานำเอกสารประกอบการสมัครมาไม่ครบ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาเพื่อเข้ารับการฝึกงาน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น