Job Opportunities
Training Announced

โครงการนักศึกษาฝึกงานรุ่นที่ 1 ประจำปี 2019

ประกาศรายละเอียดเดือนกันยายน 2561 เป็นต้นไป

 

หากต้องการสอบถามเพิ่มเติม ติดต่อ 02-265-8754 และ 02-265-5907 วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 9.00 - 17.00 น.

และ อีเมล์ pginternship@bangkokair.comAPPLY FOR TRAINEE

โครงการรับนักศึกษาฝึกงาน ประจำปี 2018  (โปรดอ่านโดยละเอียด)

 

      บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด(มหาชน) ได้เปิดโครงการรับนักศึกษาฝึกงานประจำปี 2018 เพื่อให้นักศึกษาได้นำความรู้ที่ได้เรียนจากห้องเรียนมาใช้ในการปฏิบัติงานจริง เพื่อพัฒนาและเพิ่มทักษะในการเรียนรู้ และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในระหว่างการฝึกปฏิบัติงาน
 

 

หมายเหตุ ในวันเปิดรับสมัคร Walk-in  หากนักศึกษานำเอกสารประกอบการสมัครมาไม่ครบ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาเพื่อเข้ารับการฝึกงาน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น