Job Opportunities
Training Announced

 

ริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด(มหาชน) ได้พิจารณานักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
และใคร่ขอแจ้งรายละเอียดการสัมภาษณ์ เพื่อรับการคัดเลือกเข้าโครงการนักศึกษาฝึกงานประจำรอบที่ 3 / 2560 ดังนี้

 • วันเสาร์ที่ 8 กรกฎาคม 2560 ณ ชั้น 17 อาคารสำนักงานใหญ่
 • เวลา 9.00 น. (นักศึกษา กรุณามาก่อนเวลานัดหมายอย่างน้อย 15 นาที)
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงวันและเวลานัดหมาย ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
 • การแต่งกาย : นักศึกษาที่มาเข้ารับการสัมภาษณ์ และระหว่างการฝึกงานจะต้องแต่งกายด้วยชุดนิสิต/ นักศึกษา ที่สุภาพ เรียบร้อย ตามแบบที่มหาวิทยาลัยกำหนด โดย
  - ผู้หญิง: สวมเสื้อเชิ้ตสีขาว ไม่รัดรูป หรือบางจนเกินไป, กระโปรงความยาวพอดีเข่า หรือเหนือเข่าขึ้นมาเล็กน้อย และรองเท้าสีดำ หุ้มส้น ไม่มีลวดลาย (ห้ามสวมรองเท้าผ้าใบ)
  - ผู้ชาย: สวมเสื้อเชิ้ตสีขาว และผูกเนคไทตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด, กางเกงขายาวสีดำหรือสีน้ำเงิน ไม่รัดรูป และรองเท้าหนัง หุ้มส้นสีดำไม่มีลวดลาย ถุงเท้าสีดํา หรือสีสุภาพ (ห้ามสวมรองเท้าผ้าใบ)

   
 •  หมายเหตุ :
  1. ขอให้นักศึกษาจดจำลำดับที่ , กลุ่ม ของตนเองตามประกาศให้ได้ เพื่อความรวดเร็วในการลงทะเบียนสัมภาษณ์

  2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงวันและเวลานัดหมาย ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
  3 .หากนักศึกษาไม่เข้าร่วมการสัมภาษณ์ บริษัทฯ จะถือว่าสละสิทธิ์การฝึกงาน
  4. การพิจารณาหน่วยงานให้กับนักศึกษา บริษัทฯ จะพิจารณาตามหน่วยงานที่นักศึกษาเลือก 3 อันดับแรกก่อน
  แต่หากพิจารณาว่านักศึกษามีความเหมาะสมกับหน่วยงานอื่นๆ มากกว่า บริษัทฯ ก็จะพิจารณาให้ฝึกงานกับหน่วยงานอื่นที่มีความเหมาะสมกับนักศึกษาต่อไป

   
กลุ่ม ลำดับ คำนำหน้า ชื่อ  นามสกุล มหาวิทยาลัย คณะ หน่วยงาน 
กลุ่ม 1 1 นาย ธรรมสิทธิ์ เรืองฉัน ราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาลัยนานาชาติ Baggage Service&Claims
2 นางสาว กาญจนาพร ตาวารี บูรพา การจัดการและการท่องเที่ยว Baggage Service&Claims
3 นางสาว ปวีณา ว่านม่วง เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ศิลปศาสตร์ Baggage Services&Claims
4 นางสาว ปวีณา  อุบลสัมฤทธิ์ วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา บริหารธุรกิจ Baggage Services
5 นางสาว ประวิญญา คุ้มตาเนิน เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ Reservation&Ticketing - BKK
กลุ่ม 2 6 นางสาว ซากุระโกะ ไอบะ บูรพา การจัดการและการท่องเที่ยว Ground Services - BKK
7 นางสาว ธนพร แก้วสุวรรณ เกษตรศาสตร์ มนุษยศาสตร์ Ground Services - BKK
8 นางสาว วิมล แซ่หลี่ มหิดล วิทยาลัยนานาชาติ Ground Services - BKK
9 นางสาว สุชาดา ธนะรัตนนุกูล รังสิต วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ Ground Services - BKK
10 นางสาว ณัฏฐณิชา สุขเทียบ รังสิต วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ Ground Services - BKK
กลุ่ม 3 11 นางสาว สมิตา สระทองจันทร์ เกษตรศาสตร์  มนุษยศาสตร์ Ground Services - BKK
12 นางสาว ปฏิมา เปาทอง กรุงเทพ มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว Ground Services - BKK
13 นางสาว กัญญาภัค รัตนเจริญพรกุล เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ Ground Services - BKK
14 นางสาว สุดารัตน์ แกล้วกล้า บูรพา การจัดการและการท่องเที่ยว Ground Services - BKK
15 นางสาว ศศิธร เลิศสุทธิชวาล ศิลปากร โบราณคดี Ground Services - BKK
กลุ่ม 4 16 นางสาว ชรันดา ผิวทน เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ศิลปศาสตร์ Ground Services - BKK
17 นางสาว ธนพร วุฒาพาณิชย์ เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ศิลปศาสตร์ Passenger Services - BKK
18 นางสาว มาริษา นันทะแสน เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ศิลปศาสตร์ Passenger Services - BKK
19 นางสาว กันยารัตน์ เรื่อศรีจันทร์ เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ Passenger Services - BKK
20 นางสาว สุภาพร  รัตนวงค์ บูรพา การจัดการและการท่องเที่ยว Passenger Services - BKK
กลุ่ม 5 21 นาย สิรภาส ไชยกุล เชียงใหม่ รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ Chiang Mai Station
22 นางสาว ตะวันวาด ทิมทอง เชียงใหม่ รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ Chiang Mai Station
23 นางสาว เนตรชนก อิ่นแก้วน่าน เชียงใหม่ รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ Chiang Mai Station
24 นาย ศุภกันต์ จันทรประยูร กรุงเทพ มนุษยศาสตร์ Reservation&Ticketing - CNX
25 นาย พงษ์สิทธิ์ โสตะโม บูรพา การจัดการและการท่องเที่ยว Utapao Station
กลุ่ม 6 26 นางสาว ภีรดา วิไลพัฒน์ บูรพา พาณิชยศาสตร์และบริหารธุรกิจ Chief Pilot
27 นางสาว กัญญารัตน์ กุลมี เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ศิลปศาสตร์ Flight Dispatch Sub-Section
28 นางสาว เสาวลักษณ์ สังฆรัตน์ เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ศิลปศาสตร์ Flight Operations Training Center
29 นางสาว ปาริฉัตร เฮ็งเส็ง บูรพา พาณิชยศาสตร์และบริหารธุรกิจ Cabin Crew Section
กลุ่ม 7 30 นางสาว ศศิชา สมัชชานนท์ เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ Flight Operations Control Section
31 นางสาว อัซมาวีย์ อนนต์ตรี อัสสัมชัญ นิติศาสตร์ Cabin Operation Support
32 นางสาว เบญจวรรณ พลลักษณ์ บูรพา พาณิชยศาสตร์และบริหารธุรกิจ Flight Operations Planning and Administration
33 นางสาว กาญจนา จิรศักดิ์หิรัญ กรุงเทพ วิทยาลัยนานาชาติ Ground Operations Support
กลุ่ม 8 34 นางสาว ณัฐาชล ชัยเดช อัสสัมชัญ นิติศาสตร์ Bangkok Station
35 นางสาว ตวงทอง จงเจริญ เกษตรศาสตร์ มนุษยศาสตร์ Bangkok Station
36 นาย จักรกฤษณ์ อร่ามเวชอนันต์ กรุงเทพ มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว Cargo Operations
37 นาย จิระพงษ์ สุธิกุลไพบูลย์ กรุงเทพ มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว Cargo Operations
38 นางสาว วรัญชนา คำคม เกษตรศาสตร์ มนุษยศาสตร์ Cargo Operations
กลุ่ม 9 39 นางสาว ธนัชพร สุขสุเมฆ มหิดล วิทยาลัยนานาชาติ Customer Relations Management
40 นางสาว ธมลวรรณ พัฒอินทร์ มหิดล บริหารธุรกิจ Ancillary Revenues
41 นางสาว อธิศา ค้าขาย บูรพา การจัดการและการท่องเที่ยว Loyalty & Relations Marketing
42 นาย จิตรทิวัส เปรมฤทัยรัตน์ เทคโนโลยีสุรนารี เทคโนโลยีสารสนเทศ E-Commerce, Strategy Planning & Administration
43 นางสาว รวิสรา อรชร มหิดล บริหารธุรกิจ Marketing Promotion
44 นางสาว วชิรญาณ์ กลิ่นขจร บูรพา การจัดการและการท่องเที่ยว Pricing and Revenue Management Section
กลุ่ม 10 45 นาย ภัชรวุธ ผลาหาญ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ Network and Fleet Management
46 นางสาว ศศิธร แก้วคำ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ Network and Fleet Management
47 นางสาว ภคนันท์ วังกานนท์ ศรีปทุม การท่องเที่ยวและการบริการ Route Profitability&Aliance
48 นาย สิทธิกร วัฒนไวฑูรย์ชัย เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร บริหารธุรกิจ Quality Management
49 นางสาว ศรัญญา ใจว่อง นานาชาติสแตมฟอร์ด บริหารธุรกิจ Corporate Social Responsbility
50 นางสาว ปิยภัทร์ พูนพิริยะ เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร บริหารธุรกิจ Insurance Management 
กลุ่ม 11 51 นาย วรกานต์ รุ่งอุดมผล นานาชาติสแตมฟอร์ด บริหารธุรกิจ Employee Relations and Humam Resource
52 นางสาว กชกร ฟูศรีบุญ กรุงเทพ วิทยาลัยนานาชาติ Employee Relations and Humam Resource Administration
53 นางสาว จุไรพร ปะสิ่งชอบ บูรพา การจัดการและการท่องเที่ยว Reward and Performance Management
54 นางสาว กัญติมา อัศวินะกุล มหิดล บริหารธุรกิจ Reward and Performance Management
55 นางสาว ประวีณา สุทธิประภา มหิดล บริหารธุรกิจ Learning and Development


APPLY FOR TRAINEE

โครงการรับนักศึกษาฝึกงาน ประจำปี 2560 (โปรดอ่านโดยละเอียด)

บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด(มหาชน) ได้เปิดโครงการรับนักศึกษาฝึกงานประจำปี 2560 เพื่อให้นักศึกษาได้นำความรู้ที่ได้เรียนจากห้องเรียนมาใช้ในการปฏิบัติงานจริง เพื่อพัฒนาและเพิ่มทักษะในการเรียนรู้ และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในระหว่างการฝึกปฏิบัติงาน

หมายเหตุ หากนักศึกษาส่งเอกสารประกอบการสมัครมาไม่ครบ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาเพื่อเข้ารับการฝึกงาน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
(ยกเว้น Portfolio ถือเป็นเอกสารเพิ่มเติมจะมีหรือไม่มีก็ได้)