Job Opportunities
Training Announced
 

ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้ผ่านการสัมภาษณ์และมีสิทธิ์เข้ารับการปฐมนิเทศน์เพื่อเข้าเป็นนักศึกษาฝึกงานของบริษัทฯ รุ่น1/2560

นักศึกษาที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ กรุณามารายงานตัวและเข้ารับการปฐมนิเทศกับบริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ในวันอังคารที่ 20 ธันวาคม 2559 เวลา 8.45 - 12.00 น. ณ ห้อง Auditorium ชั้น 17 อาคารสำนักงานใหญ่

เงื่อนไข

1นิสิต/ นักศึกษาทุกคนที่มารายงานตัวและเข้ารับการปฐมนิเทศ จะต้อง เตรียมรูปถ่ายสี ขนาด 1 นิ้ว ไม่มีขอบขาว จำนวน 1 รูป พร้อมเขียนชื่อและนามสกุลหลังรูปถ่ายเป็นภาษาอังกฤษ เพื่อใช้สำหรับทำบัตรนักศึกษาฝึกงาน

2. นิสิต/ นักศึกษาที่เข้ารับการปฐมนิเทศ และระหว่างการฝึกงานจะต้องแต่งกายด้วยชุดนิสิต/ นักศึกษา ที่สุภาพ เรียบร้อย ตามแบบที่มหาวิทยาลัยกำหนด และทำผมทรงสุภาพเรียบร้อย โดย

2.1 ผู้หญิง: ชุดนิสิต สวมเสื้อเชิ้ตสีขาว ไม่รัดรูป หรือบางจนเกินไป, กระโปรงความยาวพอดีเข่า หรือเหนือเข่าขึ้นมาเล็กน้อย และรองเท้าสีดำ หุ้มส้น ไม่มีลวดลาย

2.2 ผู้ชาย: ชุดนิสิต สวมเสื้อเชิ้ตสีขาว และผูกเนคไทตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด, กางเกงขายาวสีดำหรือสีน้ำเงิน ไม่รัดรูป และรองเท้าหนัง หุ้มส้นสีดำไม่มีลวดลาย ถุงเท้าสีดํา หรือสีสุภาพ

3. บริษัทฯ จะถือว่าการพิจารณาตำแหน่งงานให้กับนิสิต/ นักศึกษาประกาศรายชื่อด้านล่างถือเป็นที่สิ้นสุด โดยบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
(ทั้งนี้ นักศึกษาอาจไม่ได้รับการพิจารณาให้เข้ารับการฝึกงานในหน่วยงาน 3 อันดับที่นักศึกษาเลือก )

4. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงวันและเวลาในการปฐมนิเทศน์

 ยกเว้น มีเหตุจำเป็นที่ไม่สามารถเข้าร่วมได้ ขอให้ท่านชี้แจงพร้อมเหตุผลเป็นลายลักษณ์อักษรและแนบหลักฐานมาที่ pgrecruitment@bangkokair.com

หมายเหตุ : หากนักศึกษาไม่ได้แจ้งล่วงหน้าถึงเหตุผลที่ไม่สามารถเข้าร่วมการปฐมนิเทศน์ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเข้าฝึกงานทุกกรณี

ลำดับ ชื่อ  นามสกุล มหาวิทยาลัย คณะ หน่วยงาน  สถานที่ปฏิบัติงาน
1 ณิชกมล คงแสง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว  Ground Services - USM ท่าอากาศยานสมุย
2 อาทิตยา ทับทิม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คณะศิลปศาสตร์ Ground Services - BKK ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
3 นภสร ชัยศรีสุรพันธุ์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ภาษาและวัฒนธรรมจีน Ground Services - BKK ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
4 ณัฐธัญ วัชรีบำรุง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง สำนักวิชาการจัดการ Ground Services - BKK ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
5 กฤษณะ หมันทุ่ย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คณะศิลปศาสตร์ Baggage Services and Claims Arrival Hall ชั้น 2
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
6 อารยา จุลตะนัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คณะศิลปศาสตร์ Ground Services - BKK ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
7 จิราภรณ์ พูนพิริยะ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คณะศิลปศาสตร์ Employee Relations and Human Resource Administration ชั้น 16 อาคารสำนักงานใหญ่
8 สุภัตรา เปลี่ยนธรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คณะศิลปศาสตร์ Procurement Materials ชั้น 6  อาคารสำนักงานใหญ่
9 รัชฎาพร เพชรวงค์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว Baggage Services and Claims Arrival Hall ชั้น 2
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
10 สุวนันท์ แก้วทอง มหาวิทยาลัยรังสิต คณะศิลปศาสตร์ Customer Relations ชั้น 11 อาคารสำนักงานใหญ่
11 อัจฉรา ทัศนพงษ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คณะศิลปศาสตร์ Inflight Services Section ชั้น 6  อาคารสำนักงานใหญ่
12 กิ่งแก้ว เกิดแก่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะบริหารธุรกิจ Cabin Crew Section อาคารทับสุวรรณ 2 ชั้น 3
ถนนบางนา-ตราด
13 ปนัดดา ขอสุข มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คณะศิลปศาสตร์ Cargo Operations CARGO อาคารรับ-ส่งสินค้าภายในประเทศ
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
14 นวพร พรมเสน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ คณะศิลปศาสตร์ Baggage Services and Claims Arrival Hall ชั้น 2
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
15 ลัดคณา บวกทอง มหาวิทยาลัยแม่โจ้ คณะพัฒนาการท่องเที่ยว Baggage Services and Claims Arrival Hall ชั้น 2
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
16 สราลี สาระมนต์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง สำนักวิชาการจัดการ Ground Services - BKK ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
17 เมธัช สหเมธาพัฒน์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง สำนักวิชาการจัดการ Baggage Services and Claims Arrival Hall ชั้น 2
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
18 จรณินท์ แซ่ลิ้ม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาลัยนานาชาติ Passenger Services - USM ท่าอากาศยานสมุย
19 ฉัตรกมล ธรรมสนอง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จีนวิทยา Passenger Services - BKK ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
20 อริสรา รองสุพรรณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จีนวิทยา Cargo Operations CARGO อาคารรับ-ส่งสินค้าภายในประเทศ
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
21 วรลักษณ์ วิชวรีย์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย  การบิน Passenger Services - BKK ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
22 ชาคริยา โกรัตนะ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาลัยนานาชาติ Flight Operations Support อาคารทับสุวรรณ 1 ชั้น 4
ถนนบางนา-ตราด
23 สรัลชนา เอื้องโชคชัย มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาลัยนานาชาติ Ground Services - BKK ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
24 สุมิตรา อ่อนพรหม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ Chiang Mai Station ท่าอากาศยานเชียงใหม่
25 กมลชนก อินต๊ะยศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง สำนักวิชาการจัดการ Chiang Mai Station ท่าอากาศยานเชียงใหม่
26 สุภาวรรณ วงศ์ฟู มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ Chiang Mai Station ท่าอากาศยานเชียงใหม่
27 ฐิรนันท์ เทพแดง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สำนักวิชาการท่องเที่ยว Lampang Station ท่าอากาศยานลำปาง
28 ธมลวรรณ เกทารัง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สำนักวิชาการท่องเที่ยว Reservation&Ticketing-LPT ห้องตั๋ว
ท่าอากาศยานลำปาง
29 ธนวรรณ เวชวิทยตระกูล มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง สำนักวิชาการจัดการ Chiang Mai Station ท่าอากาศยานเชียงใหม่
30 เบญจพร ธรรมวัน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาลัยนานาชาติ Chiang Mai Station ท่าอากาศยานเชียงใหม่
31 พิสุทธา นันทรเวช มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน corporate communications ชั้น 9 อาคารสำนักงานใหญ่
32 พิมพิกา ชื่นชูผล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน  Corporate Communications ชั้น 9 อาคารสำนักงานใหญ่
33 วัชรพงศ์ กองศักดา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง สำนักวิชาการจัดการ Flight Operations Control Section อาคารทับสุวรรณ 1 ชั้น 2
34 ชนม์นิฐชา เมธีรัฐโรจน์ สถาบันการบินพลเรือน สาขาวิชาการจัดการท่าอากาศยาน Flight Operations Control Section อาคารทับสุวรรณ 1 ชั้น 2
35 พุฒิเมธ นพเก้ารัตนมณี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง สำนักวิชาการจัดการ Flight Dispatch Sub-Section อาคารทับสุวรรณ 2 ชั้น 2
ถนนบางนา-ตราด
36 อภิชญา วงษ์สุวรรณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คณะศิลปศาสตร์ Flight Operations Planning and Administration  อาคารทับสุวรรณ 1 ชั้น 3
37 สุรีย์พร นาคสู่สุข มหาวิทยาลัยศรีปทุม คณะวิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ Procurement Materials ชั้น 6  อาคารสำนักงานใหญ่
38 ศุภิสรา  สุภา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะเศรษฐศาสตร์ Ground Operations Support MTB อาคารผู้โดยสารชั้น 2
 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
39 นภัค นิธิบุญวัฒน์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว Flight Operations Training Center อาคารทับสุวรรณ 3 ชั้น 4
40 กชวรรณ ไตรรัตนวนิช มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง สำนักวิชาการจัดการ Chief Pilot อาคารทับสุวรรณ 1 ชั้น 4 ถนนบางนา-ตราด
41 กรวิกา ชัยไธสง มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย คณะบัญชี General Accounting  ชั้น 8 อาคารสำนักงานใหญ่
42 บูชิตา มิ่งขวัญ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ คณะศิลปศาสตร์ Government Relations Section ชั้น 14  อาคารสำนักงานใหญ่
43 พรเทพ ทรงศาสตร์ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  Adminstration ชั้น 6  อาคารสำนักงานใหญ่
44 วัชรพงษ์ สำเนียง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คณะบริหารธุรกิจ Workforce Planning and Recruitment ชั้น 16 อาคารสำนักงานใหญ่
45 ภัทรติมา ภูมินทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ Employee Relations and Human Resource Administration ชั้น 16 อาคารสำนักงานใหญ่
46 ชญาดา บุญมีนิธิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คณะศิลปศาสตร์ Customer Relations ชั้น 11 อาคารสำนักงานใหญ่
47 สิริยากร งอกงาม มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะวิทยาการจัดการ Bangkok Station อาคาร A3
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
48 พนิดา ปองไป มหาวิทยาลัยแม่โจ้ คณะศิลปศาสตร์ Passenger Services - BKK ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
49 สุทธิดา สังฆคาม มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย  คณะการบิน Passenger Services - BKK ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
50 อันธิกา บุญส่ง มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ Baggage Services and Claims Arrival Hall ชั้น 2
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
51 วรัลย์ธีด์ กังวล มหาวิทยาลัยกรุงเทพ คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว Ground Services - BKK ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
52 ศิรินภา ประจิกกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม คณะศิลปศาสตร์ Baggage Services and Claims Arrival Hall ชั้น 2
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
53 พรธิภา จันทะวงษ์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง สำนักวิชาการจัดการ Baggage Services and Claims Arrival Hall ชั้น 2
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
54 พรรณนิภา พันธ์พงษ์ มหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี คณะศิลปศาสตร์ Bangkok Station อาคาร A3
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
55 พิมพ์กนก สมัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ Insurance Management ชั้น 14  อาคารสำนักงานใหญ่
56 จีระศักดิ์ สืบสกุล มหาวิทยาลัยรังสิต วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ Ground Services - BKK ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
57 เฌอมาลย์ จันทร์วีระชัย มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ คณะศิลปศาสตร์ Cabin Operation Support อาคารทับสุวรรณ 2 ชั้น 3
ถนนบางนา-ตราด
58 ศรัณย์ภัทร ทัศวิล มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาลัยนานาชาติ Cargo Operations CARGO อาคารรับ-ส่งสินค้าภายในประเทศ
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
59 ชนษร ภิญโญวุฒิเดช มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด คณะบริหารธุรกิจ Marketing Promotion ชั้น 10 อาคารสำนักงานใหญ่
60 ณัฐชา ภู่งาม มหาวิทยาลัยรังสิต วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ Ground Operations Support MTB อาคารผู้โดยสารชั้น 2
 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
61 กุลวราห์ สิทธิโฮ่ง มหาวิทยาลัยแม่โจ้ คณะบริหารธุรกิจ Reward and performance ชั้น 16 อาคารสำนักงานใหญ่
62 ฐิตาพร ภัสรพงษ์กุล มหาวิทยาลัยแม่โจ้ คณะบริหารธุรกิจ Reward and performance ชั้น 16 อาคารสำนักงานใหญ่
63 ชลิตา แสงมณีธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา คณะวิทยาการจัดการ Marketing Communication ชั้น 9 อาคารสำนักงานใหญ่
64 มนัสชนก โรจน์วนชัย มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง สำนักวิชาการจัดการ Ancillary ชั้น 14  อาคารสำนักงานใหญ่
65 ปรัชญามาศ ไชยโย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน  Marketing Promotion ชั้น 10 อาคารสำนักงานใหญ่
66 นันณภัชสรณ์ คำสิงห์นอก สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง คณะศิลปศาสตร์ Reservation&Ticketing-BKK ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
67 นันทนัช รัตนคุณกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาลัยนานาชาติ Lampang Station ท่าอากาศยานลำปาง
68 บูชยา ศิริเวช มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ Reservation&Ticketing-THS ห้องตั๋ว
ท่าอากาศยานสุโขทัย
69 ฐิติรัตน์ ชื่นตา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง สำนักวิชาการจัดการ Reservation&Ticketing-CNX ห้องตั๋ว
ท่าอากาศยานเชียงใหม่
70 ถลัชนันท์ สันดอน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาลัยนานาชาติ Ground Services - USM ท่าอากาศยานสมุย
71 อรทัย อุปรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ Passenger Services - USM ท่าอากาศยานสมุย
72 ภักจิรา ชัยชนะมงคล มหาวิทยาลัยรังสิต การท่องเที่ยวและการบริการ Pricing and Revenue Management Section ชั้น 12 อาคารสำนักงานใหญ่
73 อาภาภรณ์ เพ็งอินทร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ คณะบัญชี Pricing and Revenue Management Section ชั้น 12 อาคารสำนักงานใหญ่
74 ถมทอง ยุกตานนท์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ Learning and Development ชั้น 16 อาคารสำนักงานใหญ่
75 กนิษฐา สิงห์ขาว มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ Ground Services - BKK ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
76 สิริวิมล หาญทินกร มหาวิทยาลัยรังสิต วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม Customer Relations ชั้น 11 อาคารสำนักงานใหญ่
77 สุกัญญา แสงทอง มหาวิทยาลัยรังสิต วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม Loyalty & Relations Marketing  ชั้น 11 อาคารสำนักงานใหญ่
78 กีรติญา รันทกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม Loyalty & Relations Marketing  ชั้น 11 อาคารสำนักงานใหญ่


APPLY FOR TRAINEE

โครงการรับนักศึกษาฝึกงาน ประจำปี 2560 (โปรดอ่านโดยละเอียด)

บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด(มหาชน) ได้เปิดโครงการรับนักศึกษาฝึกงานประจำปี 2560 เพื่อให้นักศึกษาได้นำความรู้ที่ได้เรียนจากห้องเรียนมาใช้ในการปฏิบัติงานจริง เพื่อพัฒนาและเพิ่มทักษะในการเรียนรู้ และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในระหว่างการฝึกปฏิบัติงาน

หมายเหตุ หากนักศึกษาส่งเอกสารประกอบการสมัครมาไม่ครบ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาเพื่อเข้ารับการฝึกงาน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น