Job Opportunities
Training Announced

บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด(มหาชน) เปิดรับ Walk – in
รับสมัครนักศึกษาประจำรอบที่ 2 / 2018 (ฝึกงาน 4 มิ.ย. – 14 ส.ค. 61) 

(โปรดอ่านโดยละเอียด)

 

วันที่ : วันเสาร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561 ณ  อาคารสำนักงานใหญ่ ถนนวิภาวดี-รังสิต


แบ่งเป็น 2 รอบ มารอบเช้าหรือบ่ายก็ได้
1.รอบเช้า
เวลา
 : ลงทะเบียน ณ ชั้น G เวลา 9.30 น. – 11.00 น. (หากสายเกิน 11.15 น. ไม่รับพิจารณาในทุกกรณี)

2.รอบบ่าย
เวลา
 : ลงทะเบียน ณ ชั้น G เวลา 13.30 น. – 15.00 น. (หากสายเกิน 15.15 น. ไม่รับพิจารณาในทุกกรณี)

คุณสมบัติหลัก
1. นิสิต/นักศึกษา ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป
2. มีเกรดเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.50 
3. มีความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์ ได้แก่ Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint)
4. เป็นผู้มีความประพฤติดี พร้อมปฏิบัติตามกฎระเบียบบริษัทและมาตรฐานคุณภาพของบริษัทฯ มีไม่มีประวัติอาชญากรรม
5. มีสุขภาพแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัวที่ส่งผลกระทบต่อการฝึกปฏิบัติงาน
* คุณสมบัติและจำนวนที่รับนักศึกษาของแต่ละหน่วยงาน สามารถดูได้จากลิ้งค์ “ รายละเอียดขอบเขตความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงาน “

 เอกสารประกอบการสมัคร * หากเอกสารไม่ครบ จะไม่รับพิจารณาในทุกกรณี *
ขอให้นักศึกษาเตรียมเอกสารประกอบการสมัครมาให้ครบถ้วน ดังนี้
1. แบบฟอร์มใบสมัครโครงการนักศึกษาฝึกงานประจำปี 2018-2
(ดาวน์โหลดจากลิ้งค์ด้านล่าง และกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน)
ซึ่งข้อที่ 4 ในแบบฟอร์มใบสมัครจะให้นักศึกษาระบุหน่วยงาน ที่นักศึกษาประสงค์จะเข้าร่วมฝึกงาน 1 อันดับ (ดูรายชื่อและรายละเอียดหน่วยงานได้ตามเอกสารแนบ “ รายละเอียดขอบเขตความ รับผิดชอบ,สถานที่ปฏิบัติงานและคุณสมบัติของนักศึกษา ” )
2. หนังสือขอความอนุเคราะห์ฝึกงานจากมหาวิทยาลัย
โดยระบุวันเริ่มและจบฝึกงานให้ชัดเจน ซึ่งวันสิ้นสุดการฝึกงานที่ถูกระบุในรายละเอียดโครงการนี้ เป็นเพียงการกำหนดคร่าวๆ เท่านั้น วันเริ่มฝึกงานของนักศึกษาสามารถมีกำหนดก่อนหรือหลังประกาศได้ไม่เกิน 7 วัน (ประกาศให้เริ่มวันที่ 4 มิ.ย.) หมายความว่า นักศึกษาสามารถเริ่มฝึกงานได้ตั้งแต่วันที่ 28 พ.ค. แต่ต้องไม่เกินวันที่ 11 มิ.ย. 61 และนักศึกษาจะต้องฝึกงานในระยะเวลา 2 เดือนขึ้นไปเท่านั้น รวมถึงวันที่เริ่มและสิ้นสุดการฝึกงานในหนังสือขอความอนุเคราะห์ฯ จะต้องเป็นวันเดียวกับที่กรอกมาในใบสมัครด้วย
3. สำเนาบัตรประชาชน พร้อมเซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้องด้วยปากกาน้ำเงิน

4. สำเนาแสดงผลการศึกษาฉบับล่าสุด พร้อมเซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้องด้วยปากกาน้ำเงิน


การแต่งกาย  : นักศึกษาจะต้องแต่งกายด้วยชุดนิสิต/ นักศึกษา ที่สุภาพ เรียบร้อย ตามแบบที่มหาวิทยาลัยกำหนด โดย
- ผู้หญิง: สวมเสื้อเชิ้ตสีขาว ไม่รัดรูป หรือบางจนเกินไป, กระโปรงความยาวพอดีเข่า หรือเหนือเข่าขึ้นมาเล็กน้อย และรองเท้าสีดำ หุ้มส้น ไม่มีลวดลาย (ห้ามสวมรองเท้าผ้าใบ)
- ผู้ชาย: สวมเสื้อเชิ้ตสีขาว และผูกเนคไทตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด, กางเกงขายาวสีดำหรือสีน้ำเงิน ไม่รัดรูป และรองเท้าหนัง หุ้มส้นสีดำไม่มีลวดลาย ถุงเท้าสีดํา หรือสีสุภาพ (ห้ามสวมรองเท้าผ้าใบ)


หมายเหตุ :
1.  สำหรับวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นการเปิดรับสมัครของรอบการฝึกงานรอบที่ 2/2018 เท่านั้น
สำหรับนักศึกษาที่ประสงค์จะฝึกงานรอบอื่นๆ ให้รอประกาศจากทางบริษัทฯ อีกครั้ง
2.  วันเริ่มฝึกงานของนักศึกษาสามารถมีกำหนดก่อนหรือหลังประกาศได้ไม่เกิน 7 วัน (ประกาศให้เริ่มวันที่ 4 มิ.ย.) หมายความว่า นักศึกษาสามารถเริ่มฝึกงานได้ตั้งแต่วันที่ 28 พ.ค. แต่ต้องไม่เกินวันที่ 11 มิ.ย. 61
3.  นักศึกษาจะต้องฝึกงานในระยะเวลา 2 เดือนขึ้นไปเท่านั้น
4.  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงวันและเวลานัดหมาย ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
5.  นักศึกษาที่ประสงค์จะสมัครฝึกงาน จะต้องเดินทางมายื่นเอกสารด้วยตนเองเท่านั้น
6.  หากนักศึกษาแต่งตัวไม่สุภาพ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณา ในทุกกรณี

หากต้องการสอบถามเพิ่มเติม ติดต่อ 02-265-8754 และ 02-265-5907 ระหว่างวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 9.00 - 17.00 น.APPLY FOR TRAINEE

โครงการรับนักศึกษาฝึกงาน ประจำปี 2018  (โปรดอ่านโดยละเอียด)

 

      บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด(มหาชน) ได้เปิดโครงการรับนักศึกษาฝึกงานประจำปี 2018 เพื่อให้นักศึกษาได้นำความรู้ที่ได้เรียนจากห้องเรียนมาใช้ในการปฏิบัติงานจริง เพื่อพัฒนาและเพิ่มทักษะในการเรียนรู้ และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในระหว่างการฝึกปฏิบัติงาน
 

 

หมายเหตุ ในวันเปิดรับสมัคร Walk-in  หากนักศึกษานำเอกสารประกอบการสมัครมาไม่ครบ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาเพื่อเข้ารับการฝึกงาน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น